1993. január 7., csütörtök

Latin közmondások

A bonis bona discere.Jótól jót tanulni.
A bove maiore discat arare minor.A nagyobb ökörtől tanulja el a kisebb a szántást. (A gyerek a felnőttől tanul jót és rosszat egyaránt.)
A cane non magno saepe tenetur aper.Még a kiskutyáktól is gyakran fél a vadkan.
A cane non magno saepe tenetur aper. (Ovidius)Gyakran nem a nagy kutya fogja meg a vaddisznót.
A capite foetet piscis.Fejétől bűzlik a hal.
A capite usque ad calcem.Tetőtől talpig.
A Deo rex, a rege lex.A királyi hatalom Istentől, a törvény a királytól ered.
A facto ad ius non datur consequentia.A cselekedetből annak jogosságára nem lehet következtetni. (Jogi axióma)
A fortioriAnnál inkább.
A fronte atque a tergoElől-hátul.
A latereOldalától, mellőle pl.: legatus a latere
A malis vituperari laus est.A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.
A peiore rota semper sunt murmura mota.A rossz kerék mindig nyekereg.
A posterioriA későbbiből, a következményből kiindulva. (Olyan ismeretet jelöl, mely a következményekből utal vissza az okokra. Ellentéte az "a priori". Más értelemben: utólagosan)
A prioriAz előzőből. (Olyan megismerést jelez, melynek forrása a minden tapasztalatot megelőző értelem. Mindennapi használatban: eleve elhatározott, előzetes.)
A puro pura defluit aqua.Tiszta forrásból tiszta víz folyik.
A rubro ad nigrumVörösről a feketére (következtetni), azaz valamely törvény szövegének értelmét a törvény címéből megvilágítani. (Az ókorban az egyes fejezetek címét vörös, szövegét fekete betűvel írták.)
A sagittis Hungarorum libera nos domine!A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket! (E könyörgést valószínűleg a honfoglalás korában foglalták bele a Mindenszentek litániájába Svájcban és Bajorországban.)
A solis ortu usque ad occasum. (Zsolt 112,3)Napkelettől napnyugtáig. ( azaz reggeltől estig. (dicsértessék az Úr neve))
A tenui coena est agilis mens atque serena.Könnyű vacsora után tevékeny és vidám a szellem
A vetustate robur.Az időtől, a kortól nyeri erejét. (pl. a bor) A fa minél öregebb, annál erősebb, de az embernél sajnos ez fordítva van.
Ab abusu ad usum non valet consequentia. (Jogi axióma)Visszaélésből nem származik jogos gyakorlat.
Ab actu ad posse valet illatio. (Skolasztikus axióma)A tényből annak lehetiségére lehet következtetni.
Ab amicis iusta et honesta petamus. (Cicero)Baráttól csak igazságos és tisztességes dolgot kérjünk.
Ab amico reconciliato, a cibo bis cocto - libera nos domine!A kibékült baráttól és a kétszer főzött ételtől ments meg Uram minket!
Ab asinis ad boves transcendere. (Plautus)Szamárról ökörre szállni át. (Vagyis: jobb helyzetbe kerülni.)
Ab equis ad asinos.Lóról szamárra jutni, azaz rosszabb helyzetbe kerülni.
Ab igne ignem. (Cicero)Tűzből tüzet.
Ab incunabulis.A bölcsőtől, csecsemőkorától, a legelejétől kezdve (pl. a könyvnyomtatás kezdetétől)
Ab initio nullum - semper nullum. (Jogi axióma)Ami kezdetben érvénytelen volt, mindig érvénytelen marad.
Ab initio.Kezdettől fogva
Ab intus enim de corde hominum cogitationes malae procedunt, adulteria, fornicationes, homicidia, furta, avaritiae, nequitiae, dolus, impudicitia, oculus malus, blasphemia, superbia, stultitia. Omnia haec mala ab intus procedunt, et coinquinant hominem. (Mk 7,21-23)Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik és tisztátalanná teszi az embert.
Ab ovo (usque ad mala).A tojástól kezdve [egészen az almáig].
Elejétől a végéig.
Ab ovo usque ad mala.A tojástól az almáig (értelme: elejétől a végéig. A szólást Horatius is használja egyik szatírájában (Sat. 1,3,6). Az átvitt jelentés alapja: a régi rómaiak lakomáikat tojással kezdték és gyümölccsel fejezték be.
Ab ovo.A tojástól. (értelme: kezdettől fogva, a legelejétől kezdve, eleve.)
Ab uno disce omnes. (Vergilius)Egyről ismerni meg valamennyit.
Ab urbe condita.A város alapításától fogva.
Abiit, non obiit. (Sírfelirat)Eltávozott, de nem halt meg.
Ablue peccata non tantum faciem.Mosd le a bűneidet, ne csak az arcodat.
Ablue pecte canem! Canis est et permanet idem.Fürdesd és fésüld! Bár a kutya, az mindig kutya marad.
Absens carens.A távollévő nélkülöz. (aki nem jön idejében, annak nem jut)
Absens haeres non erit.A távollévő nem örököl.
Absint offensae, cum fit celebratio mensae.Étkezés közben vitatkozásnak nincs helye.
Absit Omen!Legyen távol a rossz előjel!
Absque labore gravi nequeunt consueta repelli.Komoly erőfeszítés nélkül a megszokást nem lehet legyőzni.
Absque pugna non est victoria.Küzdelem nélkül nincs győzelem.
Abstine et sustine! (Epiktétosz)Tartózkodj (a rossztól) és viseld el (a nehézségeket).
Abusus non est usus, sed corruptela. (Reg. iur. Rom)A visszaélés nem joggyakorlat, hanem jogsérelem.
Abusus non tollit usum.A visszaélés nem szünteti meg a szokást.
Abyssus abyssum invocat. (Zsolt 41,8)A mélység vonzza a mélységet.
Accepto damno januam claudere.Bezárni az ajtót, ha már megtörtént a baj (vagyis későn intézkedni).
Accessorium naturam sequi congruit principalis. (Reg. iuris 42.)A járulék a fődolog sorsában osztozik.
Accipe quod tuum, alterique da suum. (Fülöp spanyol király jelmondata)Vedd el ami a tied, és add meg mindenkinek a magáét.
Accipere quam facere praestat iniuriam. (Cicero)Inkább viseljük el a jogtalanságot, semhogy másnak hasonlót tegyünk.
Accusare nemo se debet nisi coram Deo. (Jogi axióma)Senki sem köteles önmagát vádolni csak Isten előtt.
Acetum habet in pectore. (Plautus, Horatius és mások)Ecet van a mellében. (Éles eszű, ravasz.)
Acta est fabula.Vége a mesének (szereplésnek). (Augustus császár utolsó szavai.)
Acta est fabula. (Augustus)A játék elkezdődött.
Acti labores iucundi. (Cicero)Munka után édes a pihenés.
Actio parit reactionem.Az akció reakciót szül.
Actio personalis moritur cum persona. (Jogi axióma)A személyes kereseti jog a személy halálával megszűnik (nem száll át az utódokra).
Actiones transeunt ad haeredes et in haeredes. (Jogi axióma)A kereseti jog átszáll az örökösökre.
Actor sequitur forum rei. (Jogi axióma)A felperes az alperes illetékes bíróságánál perelhet.
Actus legitimi conditionem non recipiunt neque diem. (Reg. iuris 50.)A jogi cselekmények sem feltételtől, sem időtől nem függnek.
Acu tetigisti. (Plautus)Fején találtad a szeget.
Acuit ingenium vinum moderamine sumptum; absque modo sumptum perdit cum robore sensum.A mértékkel fogyasztott bor élesíti az elmét, a mértéktelenül fogyasztott pedig elveszi az ember eszét.
Acuti morbi in quattuordecim diebus iudicantur. (Hippokratész)Súlyos betegségről 14 nap múlva lehet véleményt mondani.
Ad absurdum.A képtelenségig.
Ad acta.Lezárt ügyek.
Ad aram (ad asylum) confugere. (Cicero)Oltárhoz (menedékhelyre) menekülni, biztonságba helyezni magát.
Ad astra per aspera.Tövises az út a csillagokig
Ad audiendum verbum (regium).A (királyi) szó meghallgatására. Rövidebben: "ad audiendum"
Ad bestias.A vadállatok elé (A keresztényeket hajdan, az ókorban a vadállatok elé vetették a Colosseumban, ez volt a halálbüntetés végrehajtásának egyik módja.)
Ad Calendas Graecas.A görög Calendae napján, azaz sohanapján. Vagyis meghatározatlan napig. A görög naptár ugyanis nem ismerte a Calendae fogalmát. (A rómaiak a hónap első napját hívták Calenda-nak, mely náluk fizetési határnapként is szerepelt. Augustus császár sokszor alkalmazta ezt a kifejezést a késedelmesen fizetőkre, mert annyit jelentett, hogy: soha)
Ad captandam benevolentiam.A jóindulat elnyerése végett.
Ad hoc.Ehhez.
Ad hominem.Akkor használják, amikor a vitatkozót saját állításával cáfolják meg. (Így is szerepel: Argumentum ad hominem.)
Ad impossibilia nemo tenetur.Lehetetlenre senki sem kötelezhető. (középkori axióma)
Ad infinitum.A végtelenségig.
Ad interim.Ideiglenesen, átmenetileg.
Ad iura renunciata non datur regressus. (Jogi axióma)A lemondott jogokat nem lehet visszaszerezni.
Ad Kalendas Graecas.Görög elsején – sohanapján.
Ad libitum.Tetszés szerint, ahogy tetszik.
Ad limina.Küszöblátogatás, így is szerepel: ad limina Apostolorum Petri et Pauli
Ad maiora mala vitanda.A nagyobb rossz elkerülése végett a kisebbet válasszuk.
Ad maiora natus!Nagyobbra (ti. születtem)
Ad maiorem Dei gloriam.Isten nagyobb dicsőségére.
Ad manus proprias.Saját kezéhez.
Ad multos annos!Élj soká! Számos éven át!
Ad nutum Sanctae Sedis. = A Szentszék jóváhagyásával. (Egyházjogi formula.) (A Szentszék tetszése szerint elmozdítható apostoli kormányzókat jelölték így.)
Ad oculos demonstrare.Szemmel láthatóan (fehéren feketén) bebizonyítani.
Ad perpetuam rei memoriam - ad perpetuam memoriam.Örök emlékeztetésül, örök megemlékezésül.
Ad personam.Személy szerint, személyét illetien.
Ad poenitendum properat qui cito iudicat. (Publ. Syrus)Az elhamarkodott ítéletet hamar megbánja az ember.
Ad pulchrum est digito monstrare et dicere: hic est! (Persius)Szép, amikor ujjal mutatnak az emberek és azt mondják: ez az!
Ad unguem.Tökéletesen elvégezni valamit. (Körömszakadtáig.)
Ad usum delphini.A trónörökös használatára.
Ad valorem.Az érvényességhez (tartozik)
Ad vitam aeternam.Az örök életre - örökké, örökre.
Adamante notare. (Claudianus)Gyémántvésővel örökre felvésni ("ércbetűkkel" írni).
Additi salis grano.Egy csipetnyi só hozzáadásával.
Adhuc neminem cognovi poetam, qui sibi non optimus videretur. (Cicero)Még sohasem ismertem olyan költőt, aki nem magát tartotta volna a legjobbnak.
Adhuc sub iudice lis est. (Horatius)Az ügyben még nem döntött a bíróság.
Adhuc tua messis in herba est. (Ovidius)A búzád majdcsak kisarjad (majdcsak szerencséd lesz)
Adulatio, perpetuum malum regum. (Curtius)A hízelgés a királyok örökös baja.
Adversae res admonent religionem. (Livius)A nyomor imára tanít.
Adverso flumine, adverso Deo, adversis Austris natare seu navigare.Árral, Istennel, ellenszéllel szemben hajózni, vagyis nehézségekkel küzdeni.
Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere. (Gaius)Veszély esetén a természetes ész megengedi az önvédelmet.
Advocatus diaboli.Az ördög ügyvédje; népies elnevezés. Hivatalosan: advocatus fidei
Aedibus in nostris, quae prava aut recta gerantur, videndum.Mindenki seperjen a saját háza előtt, vagyis a jót vagy a rosszat előbb ott vegyék észre.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur. (Cicero)A betegbe mindig reményt kell önteni.
Aegroto dum anima est, spes est. (Cicero)Amíg a beteg lélegzik, van remény.
Aequabit nigros candida sola dies.A sötét, nehéz napokat egy vidám nap is kárpótolja. (Jelmondat)
Aequalis aequalem delectat.Hasonló a hasonlóval könnyen megegyezik.
Aequalis divisio non conturbat fratres.Egyenlő elosztás nem zavarja meg a testvérek békéjét.
Aequalitas non parit bellum.Egyenlő felek között nem tör ki háború.
Aequam, memento rebus in arduis servare mentem. (Horatius)Őrizd meg nyugalmadat a szerencsétlenségben.
Aequitas de iure multum remittit. (Reg. iur.)A méltányosság a jogban sokat elenged.
Aequitas praefertur rigori. (Reg. iur.)A méltányosság előbbre való, mint a szigor.
Aequo animo.Kiegyensúlyozott lélekkel (elviselni valamit).
Aequum est ut cuius participavit lucrum, participet et damnum. (Digesta)Méltányos, hogy aki a haszonban részesült, viselje a károkat is.
Aere perennius. (Horatius)Ércnél maradandóbb. (Versei ércnél maradandóbb emlékműként hirdetik halhatatlanságát.)
Aetas semper aportat aliquid novi.Minden korszak hoz valami újat.
Aethiopem lavare. (Lucianus)Szerecsent (négert) mosdatni; azaz valakit hiába mentegetni.
Affirmanti incumbit probatio. (Jogi axióma)Aki valamit állít, annak feladata a bizonyítás.
Afflavit Deus et dissipati sunt. (Ter 11,7)Rájuk fújt az Isten és szétszóródtak. (A bábeli toronyépítőkre vonatkozik.)
Afflictis longae celeres gaudentibus horae.A betegnek lassan múlnak az órák (a percek is), az örvendezőnek azonban gyorsan.
Afflicto non est addenda afflictio.Aki sanyarú helyzetben van, annak nem szabad még fokozni a nyomorúságát.
Age quod agis. (Plautus)Amit cselekszel, azt tedd rendesen!
Agnus DeiIsten báránya. (Jézus egyik megjelölése - Kereszteli Szent János nyomán) Gyakori katolikus vallási jelvény: egy fekvő bárány, amely felett zászló leng. Ecce Agnus Dei
Ait, aio; negat, nego. (Terentius)Igennek igennel - nemnek nemmel felelek.
Albus aut ater sit, nescio. (Cicero)Fehér-e vagy fekete, nem tudom (egészen ismeretlen).
Alea iacta est. (Plutarchos)A kocka el van vetve. (mondta Julius Caesar, amikor Kr. e. 49-ben átkelt a Rubicon folyón).
Alea iacta est. (Suetonius)A kocka el van vetve.
Alere luporum catulos.Farkaskölyköket melengetni keblünkön. (Ellenséget nevelni magunknak.)
Alia aestate, alia hieme fiunt.Más idő járja nyáron és más télen. (Másszóval: tempora mutantur)
Alia dicunt, alia faciunt.Másképp beszélnek, másképp cselekszenek. (Kétszínűség.)
AlibiMásutt, máshol, máshollét. (Büntetőperben alibit igazolni annyi, mint bebizonyítani, hogy a vádlott a tett elkövetésekor nem a tett helyszínén tartózkodott.)
Aliena nobis nostra plus aliis placent. (Publ. Syrus)Mások vetése mindig szebb. (A szomszéd rétje mindig zöldebb. Mások pedig minket irigyelnek.)
Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. (Seneca)Mások bűneit szemünk előtt tartjuk.
Alii sementem faciunt, alii metent.Egyesek vetnek, mások aratnak.
Aliis non sibi clemens.Másokkal elnéző, nem magával. (IX. Kelemen pápa jelmondata)
Aliis prospiciens, non sibi.Másokról gondoskodik, de magáról nem.
Aliorum medicus, ipse ulceribus scatens.Másoknak orvosa, de maga teli van fekélyekkel. (A szálka és a gerenda hasonlata.)

vége