2013. augusztus 19., hétfő

A RENDSZERVÁLTOZÁS KURIÓZUMAIA RENDSZERVÁLTOZÁS KURIÓZUMAI

1.
Göncz Árpád köztársasági elnök (1990. jún. 1-jével) Kárpáti Ferenc „főkomisszárnak”, több évtizedes eredményes munkásságáért (a marxista, leninista, sztalinista maszlag terjesztéséért), a Magyar Köztársaság rubinokkal ékesített Zászlórendje kitüntetést adományozta.

2.
A Számvevőszék a Néphadsereg 11 tábornokának (köztük Kárpáti Ferencnek), a HM pénzét megcsapoló „szennyes”, magáncélú vásárlási (beszerzési) akcióit vizsgálta (tételesen igazolt számlák alapján) és Für Lajos honvédelmi miniszternek adta át a vizsgálati jegyzőkönyvet további intézkedés céljából. Für Lajos eltekintett a felelősségre vonástól, és ad acta lett az ügyből. Für Lajos munkatársa volt akkoriban Hende Csaba jogász is, aki segíthette volna történész főnökét, ismernie kellett az ügyet, hiszen még az újságok is megszellőztették Für Lajos jószívűségét. Az érintettek még a Becsületbíróság elé sem kerültek, mert Für Lajos megszüntette ezt (az addig jól funkcionáló) szervezetet.

3.
1993 novemberében Göncz Árpád interjút adott az olasz, la Stampa című lapnak, amelyben a sajtószabadság szétverésével vádolta Antall József miniszterelnököt. Páratlan eljárás a világtörténelemben, hogy egy állam elnöke külföldön intrikáljon saját miniszterelnöke ellen.

4.
Göncz Árpád vezérezredessé léptette elő Király Bélát, hazánk legnagyobb szélhámosát és hazugját, tábornok társai elárulóját, kivégzett tábornok kollégája beosztásának elfoglalóját és egy másik kivégzett tábornok lakásának birtokba-vevőjét.

5.
Göncz Kinga külügyminiszter (Strasbourgban) helyesnek tartotta a 2006-os rendőrterrort és az áldozatokat okolta a történtekért. Az ’56-osoknak címezte külügyérünk azt a megjegyzését, hogy, a „forradalomból nem lehet 50 évig megélni”, de nem érintette a holokausztból 75 éve fennálló megélési lehetőséget.

6.
Sólyom László (Alkotmánybíróság elnökeként) ellenezte az ügynöktörvény elfogadását. Ebben az időben költözött a kivégzett névrokona (Sólyom László altábornagy) lakásába és levetette a mártír tiszteletére Sólyom utcává átkeresztelt utcanév táblákat, visszaállítva az eredeti status quot.

7.
Horn Gyula hírhedt kiszólását plagizálva, reflektált Für Lajos honvédelmi miniszter arra az észrevételezésemre, hogy a Zrínyi Akadémia új parancsnokává azt a Szabó Miklóst tervezik kinevezni, aki KISZ titkár és politikai tiszt volt, a reflektálás így hangzott: NA ÉS?!

8.
Mint a Magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának (TMB) tagja, levélben kértem fel 1992ben Kosáry Domokost (az MTA elnökét) és Für Lajost (honvédelmi minisztert), hogy válasszuk újra a Hadtudományi Szakbizottságot (HSZB-t), mert a megváltozott politikai helyzet is indokolja a választást. Mind ketten azonnal és egybecsengően válaszoltak, de nem tartották aktuálisnak a választást. Egy hónap múlva megköszönték addig végzett munkámat, leváltottak a TMB-ből, és nyugállományba helyeztek. Két hónap múlva újraválasztották a HSZB-t, 15 egykori pufajkás került a testületbe! Elnökük pedig az a Mórocz Lajos vezérezredes lett, aki ’56-ban, harckocsiból lőtte a Soroksári úton, a forradalmárok által felállított barikádot!

9.
Raffay Ernő leváltott honvédelmi miniszteri államtitkár nyilatkozta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HIM) főigazgatóvá történt kinevezésekor a személyi állomány előtti bemutatkozásakor, a következő három szavas mondatot: NEM LESZ TISZTOGATÁS (!) az Intézetben.

10.
Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter nyilatkozta kinevezése után két-három nappal a DEMOKRATA c. folyóiratban: NEM LESZ TISZTOGATÁS a Magyar Honvédségnél!

11.
Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter ezredesi rendfokozatot adott annak a vitéz, lovag, Bánkuty Gézának, aki Sztalin Akadémiát végzett, pufajkás volt (az alakulatánál hadnaggyá léptették elő), majd 1957 márciusában Bécsbe utazott és ottani BM-es rezidens szolgálatába állt.

12.
Szabó János FKGP-s honvédelmi miniszter, alezredessé léptette elő Szalay Róbert Sztalin Akadémiát végzett, egykori politikai tisztet, és pufajkás keretlegényt. Az előléptetését azzal magyarázta, hogy Szalay jelen volt a Sztalin szobor ledöntésénél. Az kimaradt a rendfokozat osztogatásból, hogy előléptesse mindazokat (mintegy 80 ezer embert), akik szintén ott voltak a Sztalin szobor „agonizálásánál”.

13.
Lányi Zsolt 1998. október 23-án, a Corvin közben lezajlott ünnepségen, feleskette hallgatóságát, hogy ne engedjék visszatérni a kommunistákat! Ő pedig, mint a Parlamenti Honvédelmi Bizottság elnöke, ezen a napon neveztette ki dandártábornokká azt a Homola Csaba ezredest, aki függetlenített MSZMP-s párttitkár volt a Soroksár úti katonai objektumban. Vita tárgyát nem képezi, hogy Lányi nem volt esküszegő, csupán eskütételt javasló...
14.
Példa nélküli eseményként értékelhető a rendszerváltozás után, hogy miniszterelnök lehetett Horn Gyula (egykori pufajkás és Kádár egyik leghűségesebb támogatója), Medgyessy Péter (D-209-es, Kádár minisztere), Gyurcsány Ferenc (KISZ titkár, majd a KISZ KB Egyetemi és Főiskolai Tanácsának elnök) és Bajnai Gordon (a Gyurcsány kormány tagja). Ezek a miniszterelnökök eltéphetetlen szálakkal kötődtek az előző rezsimhez.

15.
A rendszerváltozás utáni években menetrendszerűen „befuccsoló” bankok több milliárdos veszteségeit „kötelességtudóan” kompenzálták az éppen regnáló kormányok, és egyszer sem került szóba, hogy ki vagy kik volt(ak) a felelősök a folyamatosan duzzadó veszteségekért, hiszen a banki pénzforgalom adatait feldolgozó számítógépek még 1 (azaz egy) forintnyi hiányt (vagy eltérést) is azonnal jeleznek (rögzítenek). Ha nem ez a helyzet a bankokban, akkor ezennel elnézést kérünk az érintettektől, de egyben azt javasoljuk, hogy szerezzenek be új számítógépet (gépeket) vagy korszerűsítsék a szoftvereket.

16.
A rendszerváltozást követő időtartamban számos esetben végeztek (és végeznek ma is) csapnivaló munkát az ügyészségek és a bíróságok. A vádemelések és az ítéletek gyakran váltják ki a közvélemény ellenszenvét, gyakran tükrözik a hozzá nem értést, az elfogultságot vagy a politikai befolyásolás gyanúját. Számtalan példa ismertetése helyett, csupán a Biszku ügyet említjük meg, hangsúlyozva, hogy az ügyészség egyrészt fatális mulasztásban van, hiszen hivatalból is azonnal el kell járni, ha tudomásukra jut a bűnelkövetés (és az elkövető). Ezt az ügyet már min. 23-évvel ezelőtt le kellett volna zárni! E helyett, az ügyészség most (is) szembe köpte a közvéleményt, miután 2 hónappal meghosszabbította a vizsgálatot. A londoni fogadóirodákban nagy összeget nyerhetne az, aki arra fogadna, hogy két hónap elteltével rács mögé kerülne a szép nyugdíjas kort megért (és kiemelt nyugdíjat élvező) tömeggyilkosunk...

17.
Nem akarunk ünneprontók, lenni, de az „USA-t” naponta szidalmazók szíves figyelmét felhívjuk arra, hogy az USA-nál rafináltabb Orosz Föderáció évtizedek óta tapossa és írtja a csecseneket és az ingusokat. Néha-néha ezt sem ártana szóvá tenni azoknak, akik figyelemmel kísérik az USA tevékenységét, mert a kettős mérce alkalmazása nem korrekt viselkedési forma. Hajdanában mi is közel voltunk ahhoz, hogy a csecsenek és ingusok sorsára jussunk. Nem lehet kizárni sem USA nagyhatalmi státuszának a csökkenését, sem a hagyományos orosz (szovjet) terjeszkedés bekövetkeztét.

18.
A rendszerváltozás kuriózumába tartozik a NÉPSZABADSÁG túlélése, a Thürmer párt léte, az MSZMP utódpártjának számító MSZP virágzása és hervadozása, hazánk kiemelkedő akasztgatójának, hazugjának és a Szovjetunió hőse kitüntetést elnyerőjének, Kádár Jánosnak a dicsőítése, Berecz János és Moldova György Kádárról írt könyveinek megjelentetése, a Kádár bandájába tartozó Horn Gyula emlékszobáinak kijelölése.

19.
További kuriózumokként könyvelhető el Gyurcsány és bandájának, Demszkynek és Gergényinek zárkán kívüli mozgási lehetősége, valamint Farkasházy, Gálvölgyi és társaik permanens (röhögéssel tálalt) gúnyolódása, a Vidám Színpad primitív műsora, valamint Hajós és Alföldi „művészi” produkciói, nemzetünk nagy költője (Petőfi Sándor) egyes verseinek büntetlen kigúnyolásával.

20.
Stb., stb., stb. A valós (tényleges) rendszerváltozástól idegen tények, események, nyilatkozatok, viselkedések és eljárások gyakori „felbukkanása”.
Lejegyezte:
(Prof. Dr. Bokor Imre)
MJB elnök


2013. augusztus 16., péntek

A baloldali pártcsaládfa avagy a vörös horda (csak kép)


Én azért hiányomolom innen a Vajnai Attila-féle Magyarországi Munkáspárt 2006-ot és a szintén hozzájuk és Tamás Gáspár Miklóshoz köthető Zöld Baloldalt! Ettől függetlenül nagyon jól szemlélteti a magyar baloldal fejlődését!

vége

2013. augusztus 12., hétfő

A Ruch Narodowy (a lengyel Nemzeti Mozgalom) ideológiai deklarációja

A Ruch Narodowy ideológiai deklarációja:

1. Nemzeti identitás. A Ruch Narodowy fő célkitűzése a lengyel nemzeti önazonosság védelme és erősítése. A lengyel nemzet fejlődésének legfőbb garanciája az a több tízmillió lengyel, akik Lengyelország jelenlegi határain belül, az elszakított keleti területeken (Ukrajnában, Belorussziában és Litvániában - a szerk.) és az emigrációban élnek. Az előttünk álló kihívás arról szól, hogy továbbörökítsük - a kereszténység alapjain nyugvó - lengyel identitásunkat, annak minden történelmi és regionális hagyományaival együtt. Azért, hogy ismét büszke és erős nemzet legyünk, harcot hirdetünk a kozmopolitizmus és a jelen kor újszerűnek nevezett trendjei ellen.

2. A család identitása. A család a társadalom alappillére. A Ruch Narodowy védi a család intézményét. A család férfi és nő házasságából jön létre. Az élethez való jog a fogantatástól kezdődik. A mi feladatunk olyan társadalmi környezet megteremtése, mely biztosítja a család kiteljesedését, ezáltal biztosítva a nemzet demográfiai gyarapodását. A Ruch Narodowy védelmezni fogja a család autonómiáját és ellenzi mind az állam, mind az egyház beavatkozását a családi életbe.

3. Az egyén identitása. Lengyelország olyan lesz, amilyenre a lengyel ifjúság formálni fogja. A gyermekeknek és az ifjaknak joguk van a hazafias szellemű neveltetéshez az iskolákban, hogy világképüket nemzeti értékek mentén alakíthassák ki. A Ruch Narodowy ellenez minden, oktatási reformnak keresztelt vagy álcázott gyermekkísérletet, melynek végső célja a balliberális paradigma elültetése az ifjúság fejében. Helyette a sportra alapozott életvitelt támogatjuk.

4. Az állam szuverenitása. Az állam a legfontosabb instrumentuma annak, hogy nemzeti érdekeinket érvényesítsük. A Ruch Narodowy szándéka, hogy kivegye az állam vezetését a jelenlegi korrupt politikai elit, az élősködő opportunisták, a pénzügyi oligarchák és az idegen érdekeket kiszolgálók kezéből. Visszavesszük a köztársaságot és a nemzet polgárainak szolgálatába állítjuk az államot. Megvédjük a nemzeti érdekeinket a nemzetközi befolyásoktól és a brüsszeli bürokráciától. Támogatjuk a független nemzetállamok Európáját, mely szabad országok önkéntes gazdasági együttműködésén alapul. A Ruch Narodowy újrateremti Lengyelország önvédelmi képességeit, hogy biztosítsa a haza biztonságát.

5. A kultúra szuverenitása. Egy nemzet csak akkor független, ha elitjének gondolatai függetlenek a külföldi hatalmi centrumoktól és kollektív tudata saját történelmében gyökeredzik. A Ruch Narodowy az egyedi, a más nemzetektől megkülönböztetett, nemzeti alapokon nyugvó politikai gondolkodást kívánja fejleszti. Visszaállítjuk a lengyel kultúra nagyságát, hogy azzal más nemzetek elismerését is kivívjuk és hozzájáruljunk az univerzális kultúrkincshez.

6. A gazdaság szuverenitása. Egy erős állam maga határozza meg saját gazdaságát. A Ruch Narodowy megvédi a lengyel złotyt, a nemzeti valutát. Egy nemzet saját pénzneme a gazdasági függetlenség egyik alappillére. Megállítjuk az ország nemzetközi eladósítását és a globális pénzügyi intézményektől való függőség elmélyülését. Lengyelország energetikai függetlenségéért fogunk harcolni minden fronton.

7. A szólás szabadsága. Egy nemzetnek nemcsak gondolataiban, hanem azok kifejezésében is szabadnak kell lennie. A Ruch Narodowy meg kívánja szüntetni a '89-es kerekasztal elitjének egyeduralmát a médiában. Azoknak a társadalmi csoportoknak a védelmére kelünk, akiket támad a jelenlegi balliberális médiaelit és megfigyel a jelenlegi hatalom. Harcot hirdetünk az álszent politikai korrektség ellen és azok ellen, akik bezárják a nemzetiek előtt a média kapuit. Azokat sem kíméljük, akik a baloldaliság és a liberalizmus jegyében a degenerált értékeket propagálják a médiában.

8. A vállalkozás szabadsága. Egy szabad nemzet polgárainak meg kell legyen az a lehetősége, hogy az élethez szükséges materiális javakat maga állítsa elő és munkája gyümölcsét saját maga élvezhesse. A jelenlegi állapot, melyben az óriásira duzzadt közszférát a kis keresetűek és a társadalom alsó rétegei tartják el - elfogadhatatlan. Ez a rendszer lengyelek millióit kényszeríti emigrációba. A Ruch Narodowy harcolni fog a bürokrácia és a jelenlegi gazdasági rendszert kiszolgáló fiskális politika ellen és végre az adót befizetők pártjára áll. Harcolni fogunk a szabad gazdálkodásért és az egyszerű hitelezésért. Átalakítjuk a szociális ellátórendszert és egy egyszerű, de igazságos nyugdíjrendszert hozunk létre.

9. Az egyén szabadsága. Az egyén egyedül csak a közösségen belül lehet igazán szabad, ezért a Ruch Narodowy megvédi az egyének szabadságát a liberalizmustól. Nekünk, lengyeleknek saját tapasztalataink és gazdag tradícióink vannak a szabadság fogalmáról, mert nekünk évszázadokon keresztül kellett megküzdenünk érte. A leghatározottabban kijelentjük, hogy jogok kötelességek nélkül senki számára nem léteznek. Minden lengyel elsődleges kötelessége a nemzet közösségéhez való tartozás. Csak az egyén aktív részvétel építhető erős és rendezett nemzet.

A Ruch Narodowy, melynek ereje a lengyel fiatalság tudatosságában és a tenni akarásában rejlik, a fentiekkel összhangban kívánja kifejteni jövőbeni tevékenységét. Célunk egy nemzeti szellemű rendszerváltás elérése. Szellemi gondolkodásunk centrumában a nemzet áll, mely alatt mi a múlt, a jelen és a jövő generációinak kulturális közösségét értjük. Ebben az értelemben nemzetünk az egyedüli gazdája országunknak. Ezért fogunk harcolni: egy büszke, erős, fejlődő és biztonságos Lengyelországért és lengyel nemzetért.

Varsó, 2013. március 27.

2013. augusztus 3., szombat

Izrael szervezi a III. világháborút? (Felhők)


Az izraeli titkos hírszerző ügynökség, a Moszad szócsöveként is ismert, kémkedésre, terrorizmusra és biztonságpolitikai témákra szakosodott izraeli DEBKA internetes honlap leplezetlenül nyilvánosságra hozta a nemzetek elpusztításának programját, a már jól ismert „Endlösung” izraeli változatát.

Netanjahu izraeli elnök és az általa mozgatott nemzetközi terrorista hálózat minden bizonnyal csak járulékos veszteségként fogja elkönyvelni a tömegsírok százezreit, a vérző és agyongyötört kontinenseket, hogy bolygónk még megmaradt füstölgő romjain végre ők, a kiválasztott nép lehessenek élet, de inkább a halál urai. A DEBKA nyíltan elismeri, hogy a Jordán Királyság és az öböl-menti arab államok segítségével eltervezett és elindított szíriai és iraki invázió nemcsak Irán és Pakisztán ellen irányul, de könnyen Oroszországot és Kínát is szembefordíthatja a NATO-val, mely országok eddig határozottan elleneztek minden külső agressziót. Az agresszió azonban már javában zajlik, „melynek végcélja az egész emberiség teljes mértékű megtévesztése. Ez a gazdasági, politikai és vallásrendszer az utolsó időkben egy világméretű diktatúrába torkollik, ami uralni fogja az emberiség életének minden aspektusát. Ezt a rendszert tehát azért hozták létre, hogy az adott időben teljes rabságba vonja majd az emberiséget.

De valóban ez a céljuk ezeknek az embereknek? 

Igen, mert a cionisták, a neokonzervatívok és a dominianisták nem mások, mint velejükig romlott pénzügyi bűnözők, korrupt politikusok, és hatalmi mámorban szenvedő őrült zsarnokok díszes társasága.
Egy államok feletti világkormány létrehozására tett erőfeszítések már nagyon rég elkezdődtek, és a fejlett technika korszakában csupán felgyorsultak az események. Amerikában például a mesterségesen megrendezett terrorcselekmények ürügyén katonai puccsot hajtanának végre, hogy aztán a szükségállapot meghirdetése után teljes izraeli fennhatóság alá vegyék az egész országot. Szándékosan hallgatnak az ország különböző részein felállított úgynevezett átnevelő FEMA-táborokról is, mert ha kiderülne, akkor félő, talán mindenki megvilágosodna, hogy Amerika a saját állampolgáraival szemben készül egy nagy, végső leszámolásra. A Federal Emergency Management Agency, vagyis Szövetségi Válságkezelési Ügynökség szükségállapot esetén az Egyesült Államok kormányát váltaná fel, és ezzel egy csapásra megszüntetné a demokratikus szabadságjogokat. A gonosz birodalmában pedig kezdetét venné a „sötét újkor”.

Összeesküvés-elmélet? A javából!

De nemcsak elmélet, hanem igazi terv, egy valódi összeesküvés az egész emberiség ellen. Olyan ördögi terv, amelyről ideáig csak suttogtak, most viszont már teljesen nyíltan és pimaszul hirdetik, sőt ami a leghátborzongatóbb: előbb-utóbb meg is valósítják.

Az terv beindult

A szíriai hadművelet következtében az Irakról leválasztott kurd régió kiváló felvonulási terület lesz majd egy Irán elleni támadáshoz. Amiről nem szól a fáma, hogy az egy évtizede gazdasági és pénzügyi válságban vegetáló Amerikát újabb gyilkosságokba, terrorcselekményekbe, hamis zászló hadműveletek sorába rángatnák bele, természetesen előzőleg a lakosság teljes lefegyverzésével. (A gyilkos fegyverek betiltása, illetve használatuk korlátozása csak akkor volna szép és dicsérendő kezdeményezés, ha nem titkolnák el közvélemény elől, hogy az amerikai állambiztonsági hivatal, másfélmilliárd, 40-es kaliberű hollow point-lövedékes fegyverkészlettel rendelkezik, amit még a genfi egyezmény hadviselésről szóló szabályzata is szigorúan tilt. Ugyanakkor – a szenátus albizottsága 2012 októberében kiadott jelentése szerint 2001 és 2009 között semmilyen terrorista veszély nem fenyegette Amerikát. (!)
A „terrorizmus elleni harc” tehát blöff volt csupán, a hamis szlogent a kormány az FBI-jal karöltve agyalta ki. (Megj. R. J.)

A DEBKA azon kesereg, hogy a nagy terv csak akkor valósulhatna meg igazán, ha visszaforgatván az idő kerekét, Amerikát még mindig a Bush-korszak szürke egyoldalúsága jellemezné. A megváltozott viszonyok, Obama elnök, Kerry külügyminiszter, Hagel védelmi miniszter és az amerikai vezérkari főnök, Martin Dempsey tábornok ennél fogva csak akadályok a „nemes” célok megvalósításában.

A gójok agymosása

Ebből következik, hogy Obama elnök tehát potenciális célpont egy új, 9/11-hez hasonló terrortámadáshoz, melynek alapjait már előkészítették Sandy Hookkal és a bostoni maratonnal. A politikai és katonai síkon zajló előkészületekkel egyidőben elkezdődött a lakosság tűrőképességének és reakciójának tesztelése is. Az amerikai társadalom teljes lefegyverzésével és a jó előre eltervezett gazdasági összeomlással elvették az emberek magántulajdonát, és kezdetét vette a középosztály teljes likvidálása.
És miközben terrortámadások sorozatát zúdítjánk ránk, észre sem vesszük, hogy 20 ezer amerikai katona készül átlépni a szír határt.

A világ meghódítása

Izrael a közel-keleti térségben, összehangolt támadásokat hajt végre Szaúd-Arábia, a perzsa öböl menti államok, a Moszad által támogatott törökországi PKK (a Kurd Felszabadítási Szervezet) terroristái, a kurdisztáni regionális önkormányzatok kulcsfontosságú vezetői, az iraki al-Kaida terrorszervezet irányítói és a szíriai drúz milíciák segítségével.
Jordániával már régen nem kell számolni – mert Izrael és a vele szövetséges al-Kaida hálójában vergődik –, tehát Szíria és Irak megcsonkítása után szabad lesz az út Afganisztán, Irán és a Kaszpi tenger felé.
Amennyiben Kína és Oroszország nem ismeri fel időben a veszélyes ázsiai térhódítást, a már jó előre eltervezett 2015-2017 közötti Pakisztán elleni izraeli támadást követően kirobbanhat a III. világháború.

Kezdetben vala a megtévesztés és a színjáték

Különösen Törökország részéről, amelyik most nyakig ül a slamasztikában, mert Izrael szövetségeseként az ország területén kialakítandó közös katonai légi bázis miatt könnyen árulónak bélyegeznék a környező országok. Ugyanakkor reménykedik is, hogy az izraeli térhódítás során megkaparinthatja Észak-Irakot, és „megszállási zónaként” talán Szíriából is lekanyarinthat magának egy jó
Azerbajdzsán pedig – jó tett helyében jót várj alapon – megkaphatja a már régóta áhítozott Kaszpi-tengeri iráni olajtartalékokat.

Már írásban is megállapodtak

2013. április 26-án megszületett a megállapodás a Szíria elleni hadműveletről. Izrael természetesen amerikai pufferek árnyékában manőverezik majd, és esze ágában sem lesz vágóhídra vinni katonáit. A 2006-os libanoni vereségük óta jószerivel meggyőződhettünk arról is, hogy az IDF, az izraeli védelmi erők nem jeleskednek túlságosan a frontokon, csupán a ciszjordániai fegyvertelen és kiszolgáltatott civil lakosság körében kepesek különös kegyetlenkedésekre és véres megtorlásokra.

Ezzel kapcsolatban a DEBKA gondosan összehangolt amerikai terrorsejtek és halálosztagok akciósorozatáról is említést tesz, melyek működésének eltussolásához természetesen a háttérhatalom által irányított amerikai és izraeli világsajtó fog majd segédkezni, pontosabban félretájékoztatni a tisztelt nagyérdeműt.

2013. április 26-án pénteken, csak pár órával azután, hogy az online DEBKA-Net-Weekly előfizetők kézhez kapták a legfrissebb híreket, Abdullah II jordán király már a Fehér Házban tárgyalt Obama elnökkel, ahol is megállapodás született egy 20 ezer amerikai katona állomásoztatására alkalmas gigantikus katonai bázis kiépítéséről a Jordán Hasimita Királyságban. Az amerikai légierők ilyen mértékű átcsoportosítására hat év óta nem volt példa a térségben.

A jordániai katonai támaszpont lesz tehát az amerikai és izraeli közös hadműveletek egyik központja. A mérnöki alakulatok már dolgoznak a bázis kibővítésén, hogy alkalmassá tegyék az izraeli légtéren át történő amerikai és európai légi utánpótlások fogadására. A nehezebb katonai járműveket és berendezéseket, tartályokat, tankokat, rakétákat, önjáró tüzérségi és páncélozott járműveket a tengeren keresztül szállítják majd két katonai támaszpontra: a jordániai vörös-tengeri kikötőbe, Aqabába és az izraeli kikötőbe, Haifába.
Erről az amerikai védelmi miniszter Hagel, az izraeli miniszterelnök Netanjahu, az izraeli védelmi miniszter Mose Ja’alon és az izraeli vezérkari altábornagy Benny Gantz döntöttek legutóbbi tárgyalásaik során.

Netanjahu már négy alkalommal is találkozott Abdullah II jordán királlyal, hogy – ugyancsak jó tett helyébe jót várj alapon – teljes körű támogatásáról biztosítsa trónja megőrzése érdekében.

Ezeket az ördögi terveket sohasem lehetne megvalósítani anélkül, hogy Amerikát ne bénítaná meg egy olyan erős és befolyásos, minden törvényen felül álló zsidó terrorista szervezet, mint az egész amerikai kongresszust és törvényhozást markában tartó AIPAC, az Amerikai-Izraeli Közügyek Bizottsága.

Ékes bizonyítéka ennek, hogy a jelenlegi amerikai doktrína még tiltja is a katonai agressziót, és nem csak az ENSZ biztonsági tanácsának határozata alapján, de a Nemzeti Hírszerzési Elemzés a NIE (National Intelligence Estimate) biztonságpolitikai döntése értelmében is. Itt kell megjegyeznünk, hogy az amerikai hírszerzés által összeállított és 2007-ben nyilvánosságra hozott jelentés szerint Irán már 2003-ban leállt a nukleáris fegyverkezési programjával, ami azóta is felfüggesztés alatt áll. Hasonlóképpen utasította el még kezdetben az USA azt a valótlan izraeli állítást is, hogy a szír kormányerők tömegpusztító biológiai és vegyi fegyvereket vetettek volna be a lázadók ellen. Mint utóbb kiderült, ennek épp az ellenkezője volt igaz, tudniillik hogy a felkelők használtak gyilkos fegyvereket, és nem csak a szír kormányerők, de az ártatlan civil lakosság ellen is.

Világos, hogy mit akar Izrael

Világos, hogy sok száz és ezer amerikai katonát fognak feláldozni a cionizmus túlélése érdekében. És az is világos, hogy most kétszer annyit fognak feláldozni, mint amennyit már eddig is feláldoztak.

Az USA-ban végzett felmérések szerint a megkérdezett válaszadók jobban tartanak saját kormányuktól, minta terroristáktól (pláne ha ezek a terroristák a saját kormánytagjaik közül kerülnek ki – Megj. R. J.), és a terrorfenyegetettség félelmeit még mindig felülírják az amerikai alkotmányban lefektetett szabadságjogok:

„Tekintettel arra, hogy az emberi jogok el nem ismerése és semmibevevése az emberiség lelkiismeretét fellázító barbár cselekményekhez vezethet, és hogy az ember legfőbb vágya egy olyan világ eljövetele, amelyben az elnyomástól, valamint a nyomortól megszabadult emberi lények szava és meggyőződése szabad lesz.” (Emberi Jogok Nyilatkozata)

vége