2014. március 30., vasárnap

"Ön ismerte Hitlert. Milyen volt?" - Leon DeGrelle emlékei (Harcunkinfó)


„Ön ismerte Hitlert. Milyen volt?” Ezerszer feltették nekem ezt a kérdést 1945 óta; nehezebbet nem is kérdezhetnének.

Körülbelül kétszázezer könyv foglalkozott a második világháborúval és annak központi alakjával, Adolf Hitlerrel. De vajon volt-e egy is, mely feltárta Hitler igaz valóját? „A Hitlert övező rejtély minden emberi felfogóképességet meghalad” – ahogy egyszer a baloldali német hetilap, a Die Zeit fogalmazott.

Salvador Dalí, a művészet egyedülálló géniusza, egyik erősen drámai hatású képében megpróbált a rejtély nyomára bukkanni. Minden oldalról hegyek tornyosulnak, majd az egész képet betöltve, csak néhány méternyi finoman kidolgozott és aprócska emberalakokkal kipontozott fényárban úszó tengerparti sávnak adnak helyet. Az alakok a haldokló béke utolsó szemtanúi. Egy vércseppeket hullató telefonkagyló csüng egy halott fa ágáról, imitt-amott esernyők és denevérek lógnak, egyértelműen ugyanazt a baljós érzetet keltve. Dalí szavaival: „Chamberlain esernyője baljós fényben jelenik meg a képen, melyet a denevér tesz egyértelművé. Megütközve vettem észre, hogy úgy festettem le, mint ami óriási aggodalomra ad okot”.

Aztán bizalmasan hozzátette: „Mélyen profetikusnak éreztem ezt a képet, de megvallom, nem jöttem rá Hitler titkára. Csak mint őrült képzelgéseim egy tárgya vonzott, és mert olyan embernek láttam, aki egyedülálló módon képes a dolgokat feje tetejére állítani”.

Micsoda lecke alázatosságból azoknak a kritikusoknak, kik szamárordítást hallatva tülekednek 1945 óta nyomtatásban megjelenni „jellemrajzot adó” és többségében megvető hangvételű könyveik ezreivel arról az emberről, aki olyannyira nem hagyta nyugodni az introspektív Dalít, hogy még negyven év múltán is szorongás és bizonytalanság töltötte el saját vízióját ábrázoló festménye előtt. Dalín kívül ki próbált meg objektív portrét festeni erről a különleges emberről, akit Dalí úgy emlegetett, mint az emberi történelem legnagyobb feszültségeket szító alakját?

A vak gyűlöleten és tudatlanságon alapuló könyvhegyek elégtelenek ahhoz, hogy jellemzést vagy magyarázatot nyújtsanak a világ által valaha is látott leghatalmasabb emberről. Azon tűnődöm, hogy egyáltalán van-e ezekben az ezerszámra megjelenő, egymással össze nem egyeztethető Hitler-portrékban valami is, ami emlékeztet arra a férfira, akit ismertem. Arra a Hitlerre, ki helyet foglalt mellettem, felállt, beszélt, figyelt. Ma már lehetetlen megmagyarázni olyan embereknek, akiket évtizedeken keresztül fantazmákkal etettek, hogy amit olvastak vagy a televízióban hallottak, az nem felel meg a valóságnak.

Az emberek végül elfogadták igazságként az ezerszer újraismételt mesét. Pedig soha nem látták Hitlert, soha nem beszéltek vele, soha nem hallották egyetlen szavát sem. Hitler nevének puszta említése egy vicsorgó ördög képét idézi fel, belőle ered az emberek minden rossz érzése. Mint a pavlovi csengő, olyan ez, Hitler nevének említésére az emberek elveszítik józan ítélőképességüket. Idővel azonban a történelem majd többet követel, mint ilyen elnagyolt ítéleteket.

Mindig magam előtt látom Hitlert: békeidőben 1936-ban, a háborúban 1944-ben. Nem lehetséges szemtanúként részese lenni egy ilyen különleges ember életének anélkül, hogy ez örökre ránk ne nyomná bélyegét. Nem múlik el nap anélkül, hogy Hitler ne jutna eszembe, nem úgy, mint aki rég halott, hanem mint élő ember, ki járkál irodájában, leül székére, piszkálja az égő fahasábokat a kandallóban.

Mikor nyilvánosság elé lépett, először mindenki piciny bajuszát vette észre rajta. Számtalanszor javasolták neki, hogy borotválja le, de nem akarta, mert az emberek ilyennek szokták meg.

Nem volt magas – nem volt magasabb, mint Napóleon vagy mint Nagy Sándor.

Hitlernek mélykék szeme volt, melyet sokan megbabonázónak találtak; én nem találtam annak, és azt sem érzékeltem soha, hogy a keze elektromos áramot bocsátana ki. Elég sokszor ráztam vele kezet, de soha nem csapott belém a villám.

A pillanat hevétől vagy lanyhaságától függően tükrözött arca érzéseket vagy érdektelenséget. Néha nem szólt egy szót sem, mintha megnémult volna, de közben állkapcsai mozogtak, mintha egy akadályt akarnának felőrölni. Aztán egyszeriben megelevenedett, beszélni kezdett hozzád, de úgy, mintha a berlini Tempelhof repülőtéren százezres tömeghez szólna. Ilyenkor mintha teljesen megváltozott volna. Még egyébként jellemző sápadtsága is eltűnt, ahogy beszélt és ilyen alkalmakkor Hitler, mintha mágikus erőket bírna, meglepően magával ragadó volt.

Ha túl keménynek tűnhetett valami megjegyzésében, azon nyomban egy csipet humorral enyhítette. A képekkel tarkított világ, a találó kifejezés készségesen álltak rendelkezésére. Egy szempillantás alatt olyan szóképet kanyarított, mely mosolyt fakasztott, vagy váratlan és lefegyverző hasonlatokkal jött elő. ítéleteiben szigorú, sőt ellentmondást nem tűrő tudott lenni, és szinte ugyanakkor meglepően békére törekvő, figyelmes és kedves. 1945 után Hitlert minden elképzelhető kegyetlenséggel megvádolták, de természetével nem fért össze a kegyetlenség.

Hitler étkezési szokásai szüntelen bámulattal töltöttek el. Hogy lehet, hogy valaki, akinek ilyen szigorú volt az időbeosztása, aki tízezer számra vett részt fárasztó tömeggyűléseken, melyekről izzadságban fürödve, gyakran kettő-négy fontot is veszítve súlyából került ki, aki csak három, négy órát aludt egy éjszaka, és aki 1940-45 között 380 millió európait kormányozva az egész világ súlyát hordta a vállain, hogy lehet – tűnődtem gyakran –, hogy a szervezetének elég volt napi egy főtt tojás, néhány paradicsom, két vagy három palacsinta és egy tányér tészta? Mégis való, hogy súlya gyarapodott!

Nem ivott. Nem dohányzott, és jelenlétében nem tűrte a dohányzást. Hajnali egy-két óra tájban kandallója mellett ő még beszélt, felhőtlenül, élénken, gyakran szórakoztatóan. Soha nem látszott rajta a fáradtság semmilyen jele. Hallgatósága holtfáradt lehetett, Hitler soha.

Úgy festik le, mint egy megfáradt öregembert. Semmi nem áll messzebb az igazságtól. 1944 szeptemberében, amikor jelentések szerint már alig botorkált, egy hetet töltöttem vele. Fizikuma és mentális ereje még mindig kimagasló volt. Ha valami új erővel töltötte el, akkor az az élete ellen július 20-án elkövetett merénylet volt. Oly nyugodtan teázott szállásán, mintha saját kis rezidenciáján lett volna a Kancellária épületében a háború előtt, vagy mintha a havas tájban és a ragyogó kék égben gyönyörködne hatalmas berchtesgadeni völgyre néző ablakán kitekintve. Kétségtelen, hogy élete legvégén háta meggörnyedt, de elméje oly világos maradt, mint a villámfény. Azon tanúságtétel, melyet halálát megelőzően, 1945. április 29-én hajnali 3-kor, különleges tartásával elénk tárt, el nem múló példaként szolgál. Napóleont, mielőtt Fontainebleau-nél lemondott a trónról, nem kerülték el a kétségbeesés pillanatai. Hitler csendben kezet rázott bajtársaival, megreggelizett, mint más napokon, aztán úgy ment meghalni, mintha sétára indulna. Mikor láthattunk a történelemben ily hatalmas tragédiát ily vasfegyelemmel beteljesíteni?

Hitler legfigyelemreméltóbb tulajdonsága mindig is egyszerűsége volt. A legösszetettebb problémák elméjében néhány alapproblémává egyszerűsödtek. Cselekedetei olyan ideákon és döntéseken alapultak, melyeket bárki megérthetett. Az esseni munkás, a világtól elzárt földműves, a Ruhr-vidéki gyáriparos, és az egyetemi professzor is könnyen követni tudta gondolatmenetét. Okfejtése oly világos volt, hogy az mindent magától értetődővé tett.

Viselkedése és életstílusa még akkor sem változott, amikor Németország vezére lett. Szerényen élt és öltözött. A Münchenben eltöltött fiatalkori évek alatt naponta 1 márkánál többet nem költött étkezésre. életének nem volt olyan időszaka, amikor magára költött volna. A Kancelláriában eltöltött tizenhárom év alatt soha nem volt saját pénze, és soha nem hordott magánál tárcát.

Hitler önmagát képezte, és ezt nem rejtette véka alá. Az entellektüelek önelégült felfuvalkodottsága, ragyogó, gondosan „előrecsomagolt„ elképzeléseik néha bőszítették. ő tudását szelektív és lankadatlan tanulmányok során szerezte, és mérhetetlenül többet tudott, mint diplomájukkal ékeskedő akadémikusok ezrei.

Nem hiszem, hogy bárki is oly sokat olvasott volna, mint ő. Átlagban napi egy könyvet olvasott el, mindig először a könyv végkövetkeztetését és az indexet, hogy felmérje, mennyire érdekes számára a könyv. Megvolt hozzá a képessége, hogy megragadja minden könyv lényegét, és azt szinte számítógépszerű elméjében elraktározza. Hallottam őt bonyolult tudományos könyvekről tökéletes pontossággal beszélni, még a háború csúcspontján is.

Intellektuális érdeklődése nem ismert határokat. Naprakészen ismerte a legkülönfélébb szerzőket, és felfogóképessége soha nem ütközött akadályokba. Mélyrehatóan értette és ismerte Buddhát, Confuciust és Jézus Krisztust, csak úgy, mint Luthert, Kálvint és Savonarolát; olyan irodalmi óriásokat, mint Dante, Schiller, Shakespeare és Goethe; és elemző írókat, mint Renan és Gobineau, Chamberlain és Sorel.

A filozófia terén is képezte magát, Platón és Arisztotelész olvasásával. Emlékezetből tudott teljes bekezdéseket idézni Schopenhauertől, és hosszú ideig magánál hordott egy kis Schopenhauer-kötetet. Nietzschétől sokat tanult az akaraterőről.

Tudásszomja kielégíthetetlen volt. Sok száz órát töltött Tacitus és Mommsen, hadvezérek, mint például Clausewitz, birodalomépítők, mint Bismarck tanulmányozásával. Semmi sem kerülte el figyelmét: civilizációk története vagy a világtörténelem, a Biblia és a Talmud, Aquinói Szent Tamás filozófiája, Homérosz, Szophoklész, Horatius, Ovidius, Titus Livius és Cicero összes mesterműve sem. Úgy ismerte Julianus Apostatát, mint kortársát.

Tudása a mechanika területére is kiterjedt. Ismerte a motorok működési elvét, értett a különféle fegyverek ballisztikájához, az orvostudományokban és biológiában való jártasságával megdöbbentette a legjobb orvoskutatókat.

Hitler tudásának széleskörűsége meglepheti vagy elégedetlenséggel töltheti el azokat, kik nem tudtak róla, de ez mindazonáltal történelmi tény. Hitler e század egyik legműveltebb embere volt. Sokkalta műveltebb, mint Churchill, az intellektuális mediokrata, vagy Pierre Lavaal, az ő érintőleges történelemtudásával, műveltebb, mint Roosevelt vagy Eisenhower, aki soha nem jutott túl a detektívregényeken.

Hitler már kora gyermekkorától különbözött a többi gyerektől. Belső erővel rendelkezett, szelleme és megérzései vezették.

Még csak tizenegy éves volt, és már nagyon ügyesen rajzolt. Ez időben készült vázlatai jelentős szilárdságról és lendületességről árulkodnak. Első festményei és akvarelljei, melyeket 15 éves korában készített, érzékeny költőiséggel áthatottak. Egyik legmegdöbbentőbb korai műve, „Az Utópia Erőd” szintén ritka képzelőerővel megáldott művésznek mutatja. Művészi érdeklődése szerteágazó volt. Ifjú korától kezdve írt verseket. Egy teljes színművet diktált le Paula húgának, akit megdöbbentettek elképzelései. 16 éves korában, Bécsben egy opera komponálásába kezdett. Még a díszletet, jelmezeket is megtervezte. A szereplők természetesen wagneri hősök voltak.

Hitler nemcsak művész, de mindenekelőtt építész volt. Műveinek százai legalább annyira építészeti, mint festői szempontból említésre méltóak. Emlékezetből minden részletre kiterjedően meg tudta jeleníteni egy templom hagymakupoláját, vagy egy kovácsoltvas bonyolult cirádáit. Hitler azért is ment a század elején Bécsbe, hogy vágyaival összhangban építész lehessen.

Amikor valaki azt a sok száz festményt, vázlatot, rajzot látja, amiket az idő tájt készített, és amelyek nyilvánvalóvá teszik, hogy tökéletesen értett a térbeli ábrázoláshoz, akkor megdöbbenve veszi tudomásul, hogy a Szépművészeti Akadémia két egymást követő felvételiéről is kibuktatták. A német történész, Werner Masen, aki nem Hitler-szimpatizáns, súlyosan elítéli e vizsgáztatókat: „Minden műve kivételes építészeti tudásról és tehetségről árulkodik. A Harmadik Birodalom megalkotójával szemben az egykori Bécsi Szépművészeti Akadémia szégyenben maradt”.

Hitler szobájában mindig ki volt rakva édesanyjának egy képe. Halála napjáig végigkísérte hőn szeretett édesanyjának emléke. Mielőtt 1945. április 30-án eltávozott e földről, édesanyja fényképét helyezte maga elé. Kék szeme volt, mint Hitlernek, és hasonló arca. Anyai szíve tudta, hogy fia különbözik a többi gyerektől. Szinte úgy viselkedett, mintha ismerte volna fia végzetét. Nehéz szívvel halt meg, a fiát övező óriási titokzatosság miatt.

Fiatalsága évei idején Hitler szinte remeteéletet élt. Legfőbb vágya volt, hogy visszahúzódjék a világtól. Magányos szívvel járt magában, szegényes étkeket evett, de három közkönyvtár könyveit befalta. Tartózkodott a társalgástól, és kevés barátot számlált.

Szinte lehetetlen még egy oly sorsot elképzelni, amikor is valaki ily kevéssel indul, és ily magaslatokra jut fel. Nagy Sándor király fia volt. A jó családból származó Napóleon 24 évesen már tábornok. 15 évvel a bécsi évek után Hitler még mindig egy ismeretlen tizedes. Sok ezer embernek ezerszeresen több lehetősége volt nyomot hagyni a világban.

Hitler körülményeivel nem sokat törődött. Bécsben egy lerobbant, szűkös albérletben lakott, de ez nem érdekelte. Bérelt egy zongorát, mely a szoba felét elfoglalta, és operája komponálására összpontosított. Kenyéren, tejen és zöldséglevesen élt. Valóban szegény volt, nem volt még kabátja sem. Havat lapátolt, ha leesett a hó. Csomagokat cipelt a pályaudvaron. Heteket töltött hajléktalanszálláson, de a festést, az olvasást nem hagyta abba.

Mélységes szegénysége ellenére Hitler mégis mindig tisztán, rendesen járt. Háziurak és házinénik Bécsből és Münchenből is megemlékeztek kellemes modoráról, előzékenységéről. Viselkedése kifogástalan volt. Szobája mindig makulátlan, szegényes vagyontárgyai gondosan elrendezve, ruhái szépen vállfára akasztva, összehajtva. Maga mosta és vasalta ruháit, ami abban az időben férfiaknál ritka volt. Nagyon kevéssel beérte; az a pénz, amit néhány képének eladásával szerzett, minden szükségletét fedezte.

Egy bencés kolostor templomának szépsége, ahol kórustag és ministráns volt, oly mélyen érintette, hogy röpke vágy ébredt benne, hogy Benedek-rendi szerzetes legyen. Furcsamód ebben az időben volt az is, hogy amikor misére ment, útja a kolostor bejáratának kőcímerébe vésett szvasztika alatt vezetett el. Ez volt az első szvasztika, amit életében látott.

Hitler apja vámhivatalnok volt, és azt remélte, fia majd nyomdokaiba lép, és ő is köztisztviselő lesz. Tanítója a szerzetesi életre biztatta. Hitler végül Bécsbe ment, vagy inkább menekült. Bécsben az akadémia bürokratikus középszerűsége miatt művészi törekvéseiben megakadályozva, Hitler gondolataiba mélyedt és elzárkózott a világtól. Ausztria–Magyarország hatalmas fővárosába beleveszve sorsát kutatta.

Hitler életének első 30 évében az 1889. április 20-i dátum néhány embernek jelentett csak valamit. E napon született Braunauban, az Inn-völgyének egy kis városkájában. Bécsi számkivetettsége alatt gyakran gondolt szerény kis otthonára és főleg édesanyjára. Amikor édesanyja beteg lett, Hitler hazatért Bécsből, hogy gondját viselje. Hetekig gondozta, elvégezte a házi munkákat, és támaszként állt mellette, mint a legszeretőbb fiú. Amikor végül meghalt, karácsony estén, Hitler fájdalma óriási volt. Bánattól sújtottan temette el édesanyját a kis vidéki temetőbe. „Soha nem láttam ekkora fájdalmat” – mondta édesanyjának orvosa, aki egyébként zsidó volt.

Hitler még nem koncentrált a politikára, de anélkül, hogy ez kikristályosodott volna benne, erre volt leginkább hivatott. A politika végül is egybeolvadt művészetszenvedélyével. Az emberek, a tömegek lettek az agyag, melyből a szobrász halhatatlan formát farag. Keze alatt az „emberagyag” olyan mesterművé vált, mint amilyen Myron egy márványszobra, egy Hans Makart festmény vagy Wagner Ring Tetralógiája.

Zene-, művészet- és építészetszeretete nem távolította el a bécsi társadalmi problémáktól és politikai élettől. Hogy fennmaradhasson, más munkásokkal együtt közönséges munkásként dolgozott. Csendes szemlélő volt, de figyelmét semmi nem kerülte el; sem a burzsoá hiúság és önzés, sem az emberek erkölcsi és anyagi nyomora, sem a százezres munkástömeg, amint haraggal szívében hömpölygött tova Bécs széles sugárútjain.

Meghökkent attól is, hogy Bécsben egyre nőtt a kaftános zsidók száma, Linzben ez ismeretlen jelenség volt. „Hogy lehetnek ezek németek?” – tette fel magának a kérdést. Elolvasta a statisztikát: 1860-ban 69 zsidó család volt Bécsben, 40 évvel később 200.000. Mindenhol ott voltak. Megfigyelte beáramlásukat az egyetemekre, jogi- és orvosi pályákra, és látta, hogyan kaparintják meg a sajtót.

Hitler közvetlen szemlélője volt azoknak a szenvedélyes reakcióknak, amiket ezen invázió a munkásokból kiváltott, de a helyzet nem csak a munkásokat aggasztotta. Ausztriában és Magyarországon is sok jelentős személy fejezte ki nemtetszését amiatt, hogy úgy látták, hazájukat idegenek özönlik el. Hitler lelkesen hallgatta a meggyőző kereszténydemokrata szónokot, Bécs polgármesterét. Hitler a 8 millió ausztriai német sorsát is szívén viselte, akik Németországtól elszakadván megfosztattak jogos német állampolgárságuktól. Ferenc József császárt keserű, jelentéktelen öregembernek látta, aki nem tudott megbirkózni sem a napi problémákkal, sem a jövő kihívásaival.

A fiatal Hitler csendesen összegezte elméjében a tapasztalatokat. Először is: Az osztrákok Németországhoz, a közös hazához tartoznak.

Másodszor: A zsidók idegenek a német társadalomban.

Harmadszor: A hazafiság csak akkor bír érvénnyel, ha az minden társadalmi osztályra kiterjed. Azok az egyszerű emberek, akikkel Hitler bánatban, megaláztatásban osztozott, ugyanúgy részét képezik a hazának, mint a felsőbb körök milliomosai.

Negyedszer: Az osztályharc előbb vagy utóbb egyaránt arra kárhoztat munkást és főnököt, hogy tönkretegyék az országot. Egyetlen ország sem élheti túl az osztályharcot; csak a munkás és munkaadó közötti kooperáció szolgálhatja az ország javát. A munkást tisztelni kell, rendezetten és megbecsülésben kell élnie. Az alkotókedvet nem szabad megtörni.

Amikor Hitler később úgy nyilatkozott, hogy társadalmi és politikai nézetei Bécsben alakultak ki, igazat szólt. Tíz évvel később mindenki azokról a problémákról beszélt, amelyeket ő akkoriban Bécsben megfigyelt.

Hitlernek tehát hosszú éveket kellett Bécs zajgó városában mintegy számkivetetten élnie, és mégis szép csendben mindent megfigyelt. Ereje belülről fakadt. Nem várta senkitől, hogy helyette gondolkozzék. Kivételes emberek, dacára az emberek tömegeinek, mindig magányosnak érzik magukat. Hitler magányosságát úgy tekintette, mint csodálatos lehetőséget a magába mélyedésre, és arra, hogy ne merüljön el a nemtörődömség tengerében. Hogy ne vesszék el a terméketlen és kopár sivatagban, az erős lélek magában keres menedéket. Hitler ilyen lélek volt.

Hitler villáma a szó volt.

Minden művészi tehetsége mesteri kommunikációs és szónoki képességén keresztül tört magának utat. Hitler nem akart volna a szó erejének felhasználása nélkül vezér lenni. Csak szemfényvesztő lett volna, akit magát is elragad mutatványa. Akkor volt teljesen elégedett, amikor szavainak mágikus ereje megérintette azok szívét és szellemét, akikhez szólt.

Minden egyes alkalommal, amikor életében szerzett tudását misztikus szépséggel átadta az embereknek, úgy érezte, újjászületett. Hitler szónoki képességének igéző volta még nagyon hosszú ideig jelentős kutatási területet fog a pszichoanalitikusoknak biztosítani. A rejtély kulcsa Hitler szavának ereje. E nélkül soha nem lett volna „Hitler-éra”.

Hitt Hitler Istenben? Mélyen hitt. Mindenható úristennek, minden tudott és nem tudott dolog Urának tekintette.

Propagandisták úgy állítják be, mintha ateista lett volna. Nem volt az. Megvetette az álszent és anyagias klérust, de ezzel nem állt egyedül. Hitt a teológiai dogmák és szabályok szükségességében, és hangoztatta, hogy ezek nélkül a keresztény egyház grandiózus építménye összeomlana. Szelleme összeütközésbe került e dogmákkal, ugyanakkor felismerte, hogy az emberi elmének nehéz a teremtéssel kapcsolatban felmerülő összes problémát, annak határtalan perspektíváit és lélegzetelállító szépségét felölelnie. Vallotta, hogy minden embernek vannak szellemi szükségletei.

A csalogány dala, egy virág színe és mintázata újra és újra a teremtés nehéz kérdéseihez vezették vissza. A világon senki nem beszélt nekem ily ékesen Isten létéről. Nem azért, mert kereszténynek nevelték, hanem mert felismerte Isten létének szükségszerűségét.

Hitler hite meghaladta a formulákat és érintőlegességeket. Isten volt számára mindennek alapja, mindenek irányítója: úgy az ő sorsának, mint mindenki másénak is.(Fordította: Parragh Mónika, Pannon Front)

2014. március 27., csütörtök

Afganisztán, hegyek, választás és honvédek

6536_5599_valasztas.JPGMa olvasom az egyik blogban, hogy biztonsági okokból a NATO keretében Afganisztánban szolgáló katonák biztonsági okokból nem szavazhatnak. A baloldali kormányravágyó összefosók ezen fel vannak háborodva, hogy micsoda dolog. De több komment is arról szólt, hogy a hazát védő katonáink nem szavazhatnak, meg hogy az amerikaiak ezt meg tudják oldani. Már az is nevetséges, hogy valaki azt feltételezi, hogy az afgán hegyekben, ahol hegyi kecskepásztorokon kívül semmi más nincs, mert aki ott szolgál a hazát védi. Az ilyen emberek kicsit sok amerikai háborús propaganda filmet néztek, amit az Amerikapárti kereskedelmi tv-ék állandóan sugároznak, amiben állandóan ezt sugallják ezzel is jól átmossák az emberek agyát és átverik őket, hiszen így könnyebb megmagyarázni, egy ország lerohanását. Ez is az amerikai háborús propaganda része, amit ma már a kereskedelmi tvék, a hírcsatornák és Hollywoodon keresztül az egész világra kiterjeszt. Az egyszerű emberekkel pedig elhitetik azt, hogy a katona a harcos az egyenlő az amerikai hadsereggel és katonákkal. Sőt tovább megyek, szerintük katona csak amerikai katona lehet, mert azok egy szál maguk egy egész hadosztályt le tudnak győzni. Gondolom ez sok mindenki számára ismerős? De ma már tudjuk, hogy az egész szeptember 11, Oszama bin Laden és a terrorizmus elleni harc mögött az amerikai és nemzetközi pénzügyi háttérhatalom áll, akiknek hatalmas üzlet a közel-keleti háború. A nyolcvanas évekbe az amerikaiak pénzelték és fegyverezték fel Osama bin Ladent és az afgán mudzsahedineket, akik az országot megszálló szovjet csapatokkal harcoltak. Ebből született meg a terrorista ernyőszervezet az Al-Kaida, míg a tálibokat meg a szintén Amerika-párti Pakisztán titkosszolgálata szabadította Afganisztánra. És nem kell hozzá nagy ész, hogy az ember összekapcsolja a dolgokat, persze sokak szerint ez összesküvéselmélet, talán majd egyszer ezzel is foglalkozni fogok egy poszt erejéig.
Ok, az igaz hogy nem szép dolog, hogy nem szavazhatnak. De nézzük csak szépen sorban. Először is, a magyar katonáknak semmi, de semmi keresnivalójuk Afganisztánban. Ez egy olyan "háború" ami nem szolgálja az ország érdekeit. Erre sokan azt mondják, hogy NATO meg nemzetközi kötelezettség, ami nem igaz. A NATO nem kötelez senkit arra, hogy részt vegyen egy "háborúba" pusztán erősen ajánlják. De a NATO is csak arról szól, hogy harmadik NATO-n kívüli ország támadása esetén az összes NATO ország hadat üzen, de nem köteles olyan háborúba részt venni, amit nem harmadik ország indít, sőt olyanban sem, amit egy NATO ország indít. Max önkéntesen csatlakozhat hozzá. A másik kötve hiszem, hogy azon a 150 katonán múlna bármi is Afganisztánban. Azért mondjuk meg az őszintét, a latrinatakarításon és egyéb alja munkán kívül semmi hasznuk nincs az Afganisztánban szolgáló magyar katonáknak.  Mint ahogy sok más NATO és nem NATO ország a magyar kormány is végleg hazahívhatná a katonáinkat. Ezt megtette Olaszország, Spanyolország és legutóbb Kanada is, de a magar kormány kitart. A másik ezek a katonák, önként mentek Afganisztánba, senki nem kényszerítette őket, arról nem is beszélve, hogy ezért a külhoni szolgálatért nem kevés pénz üti a markukat, amit az itthoni adófizető állampolgárok adójából fizetnek, ugyanez az amerikai katonákról nem mondható el, azok oda mennek, ahová vezényelik őket, akár a világ másik részére is, ha oda küldik őket, az is igaz, hogy az amerikai hadsereg az egész világon rendelkezik támaszpontokkal és a hadihajóik szinte minden térségben jelen van, ha szükség esetén támadni kell, vagy ahogy ők fogalmaznak "védelmezni kell a demokráciát" vagyis az amerikai érdekeket. 
Az egészben az a legviccesebb, hogy ha valahogyan mégis biztosítani tudnák "hős" katonáink számára a választásokon való részvételt, vajon hányan mennének el és szavaznának? Van egy olyan érzésem, hogy kb. a harmada venne részt rajta önként, vagy még annyian sem, mert kb. ennyire érdekli őket a választás. A többiek max csak akkor, ha kényszerítenék vagy parancsba adnák nekik, hogy ezzel is a kormány propaganda céljait szolgálja.
Továbbá Magyarországon több százezer olyan választópolgár van és lesz, aki a munkájából kifolyólag nem fog tudni élni a szavazati jogával, bármennyire is szeretné, mert a munkáltatójuk a törvényi előírásokkal szemben nem hajlandó biztosítani az alkalmazottaiknak a választásokon való részvételt, hogy élhessenek alkotmányos jogaikkal. De ilyenek a vagyonőrök, a kereskedelemben dolgozók, a benzinkutasok, a nonstop boltok alkalmazottai, a bkv dolgozói a MÁV dolgozói és sorolhatnám. Ez persze senkit nem zavar, ezzel valamiért nem foglalkozik senki, de 150 katona az igen, mert ők a "hazát védik". 

Persze már megszokhattuk, hogy a baloldal mindent felhasznál a céljai érdekében, és a demagógia sem áll távol tőlük, és mindent képesek felhasználni a saját céljaik érdekébe elég csak a devizahitelekre gondolni, amiért szintén ők a felelősek. 

2014. március 22., szombat

A HARMADIK VILÁGHÁBORÚ VALÓSZÍNŰSÉGE (Hídfő)


Elemezve azokat a gazdasági lépéseket (bankrendszer-reform, szembeszegülés a világbankkal, stb), amelyeket Oroszország meglép, egy érdekes következtetésre juthatunk. Eddig bármilyen ország próbálta meglépni azokat a lépéseket, amelyek a dollártól és az amerikai gazdasági ellenőrzéstől függetlenítenék, az USA megtámadta és porig rombolta.

A politikai ellentétekkel a cionisták a lényeget tekintve nem szoktak foglalkozni, megmaradnak nyilatkozatoknál, kardcsörtetésnél, enyhébb szankcióknál. Viszont harapnak bármilyen intézkedésért, amelyik a gazdasági hegemóniájukat megtörhetné, gondolunk itt elsősorban a pénzteremtés ellenőrzésére (a jegybankok kötelező tartalék rátájára, az IMF-nek alárendelt jegybankokra, a dollár egyeduralmára), a bankok és a bankközi tranzakciók ellenőrzésére. Köztudomású például, hogy nem működhet országunkban sem olyan bank, amelyben ne lenne néhány cionista zsidó vezető pozícióban. Ez a jelenség a világ majdnem minden országában megfigyelhető, és ez a záloga egyben a cionista világrend fennmaradásának is. A pénzforgalom feletti ellenőrzés egy olyan kiváltság, amelyet a cionisták nem adnak ki önként a kezük közül. Ezen keresztül bármely ország gazdaságát megbéníthatják, kormányokat dönthetnek meg, hihetetlen pénzeket vonhatnak ki, emberek millióit nyomorba döntve és elősegítve a zűrzavaros állapotokat. Bárki, aki eddig csak megpróbálta ezt a kiszolgáltatott pozícióját megszüntetni a cionistákkal szemben, számíthatott a cionisták haragjára.

Ezt a törekvést még a nyílt zsidózásnál is jobban utálják, mivel tényleges veszélyt jelent a számukra. Kadhafi saját, euróhoz hasonló független világpénzt akart a dollár helyett Afrikának, nem fogadta el a hitelrabszolgaságot, függetlenedni akart a cionistáktól, emiatt kivégezték és Líbiát porig rombolták. De Németország is hasonló gazdasági szabadságharcot vívott Hitler alatt. Mindkét amerikai elnököt, akik a bankrendszerhez, pontosabban a FED (Rotchild) monopóliumhoz akartak hozzányúlni, kivégezték (Lincoln és Kennedy). Ezzel bizonyították, hogy a világon senki ember fia, még a saját köreikből sem próbálkozhat meg a függetlenedéssel. Nem számított a második világháború közel hetvenmillió halottja sem, amiért jórészt a cionisták tehetők felelőssé, mert ők kezdték a korabeli Németországgal szembeni háborút is.

Most már 100%-ra vehető, hogy lesz atomháború, csak a pusztítás mértéke a kérdéses. A cionisták mindent, mindent, és mindent be fognak vetni, hogy a hatalmukat megőrizzék, és abszolút nem fogja őket érdekelni az a néhány milliárd ember, aki ebbe esetleg belehalhat. Az, hogy a Föld emiatt félig lakhatatlanná válhat, szintén mellékes a számukra. Ha mondjuk az európai emberek 90%-a elég egy megelőző támadásban, annál jobban illeszkedik a terveikbe, hiszen jelenlegi politikai alapállásukból kiindulva a fehér embert amúgy is ki akarják irtani. Oroszország egyébként teljesen érthető okokból mostanra majdnem minden gazdasági szabályt felrúgott, amit a cionisták felállítottak. Erre rákényszerítették, és a megadás vagy a hátrálás helyett közel hasonló gazdaságpolitikai lépéseket tette meg, mint amelyet Hitler alatt Németország is megtett. De említhetnénk az iráni Khomeini ajatollah gazdasági intézkedéseit is. Óriási különbség viszont, hogy Oroszországban sovinizmusnak vagy fajelméletnek nincs, és a belátható időn belül nem is lesz helye. Van helyette viszont erős nemzeti öntudat, tisztuló keresztény hit, és egy olyan egysége az együtt élő nemzeteknek, ami másutt elképzelhetetlen. 

Nem volt biztosra vehető, hogy Putyin elnök ezeket a lépéseket meg meri lépni. De megtette, és ez egy nagyon jó hír. Ez azt jelenti, hogy a világ valóban nem egypólusú, és hogy Oroszország ebből a világrendből ki fog szakadni, és minden ország, amelyik elégedetlen a mostani rendszerrel, követni fogja - és ez már nem csak spekuláció vagy egy elmélet, amit szeretnénk látni, hogy valóra válik. Ez éppen most történik. Mivel az Oroszország elleni támadás biztos, az is biztos, hogy Oroszország a következő nagy honvédő háborút a cionisták ellen fogja folytatni, vagyis öt-tíz év múlva vagy Oroszország nem lesz, vagy egy cionista zsidó se lesz a Földön. Ez utóbbi esetben minden nagyobb cionista központ felszámolásra kerül majd, a jelenlegi formájában nem lesz a népeket adósrabszolgaságban tartó IMF, a kórházakat és iskolákat bombázó, civileket lemészárló NATO, és a dollárt a végtelenségig nyomtató, a világgazdaságon élősködő FED sem. Az USA felosztásra kerül, már ami marad belőle, és Izrael elveszti kiváltságos szerepét, esetleg teljesen el is tűnik a térképről.

vége

2014. március 20., csütörtök

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÉS A MEXIKÓI HÁBORÚ (Hídfő)


Az Egyesült Államok saját történelmét és törvényeit rúgja fel, mikor kijelenti, hogy a Krím oroszországi csatlakozása és a népszavazás nem érvényes. Hogy is történt az az amerikai-mexikói háború, amikor Mexikó egyszerűen elvesztette területe 50%-át, amely az Egyesült Államokhoz "csatlakozott"? Amikor az Egyesült Államok - mint hadviselő fél - a leszakadást szorgalmazó mexikói vezetők mellett katonailag lépett fel? 

Zölddel az USA által -jogalap nélkül- megszállt területek 

Nos, a kenyai pávián és atlantisa bandája úgy vélik, az régen volt, most meg az a törvényes, amit ők annak mondanak. Csakhogy ez nem így van. Az USA-ban él a precedensjog, akár több száz évre visszamenőleg is. 

Ezek szerint azonban úgy tűnik, a kenyai pávián nem ismeri az amerikai történelmet. Jó lenne, ha az egyetemen - amit állítólag elvégzett -, nem csak a nemi aktust tanulta volna meg, hanem a történelmet is. Mexikó szinte 50%-ának annektálása után, annak elfogadása és aláírása után soha többé nincs joga egyetlen hasonló lépést sem bírálni, vagy ha megteszi, akkor mondjon le a kérdéses területről. A történet ugyanis kísértetiesen hasonló, - de csak a történetében. A kérdéses mexikói területen ugyanis egyetlen "amerikai" sem lakott, csak mexikóiak. 

Mint azt az orosz diplomaták már többször is jelezték, az amerikai külügy egyszerűen úgy viselkedik, mint elefánt a porcelánboltban. Bár az elmúlt időben megszokhattuk a kapkodást, politikai csetlést-botlást (amit még személyesen Putyin is a szemükre vetett, miszerint nem profin, szakemberhez és államférfiakhoz méltóan viselkedtek a Krím-kérdésben), de egy viszont biztos: jó lenne, ha legalább a saját történelmükkel tisztában lennének.

vége

Harc a hazugságok ellen, a balliberális hülyegyerekek leleplezése, és a tények!

jobbik.jpgIdeje lerántani a leplet a nemzeti radikális párt a Jobbikkal kapcsolatos hazugságokról és felvenni a harcot hazudozó nemzetellenes csürhével. A hivatásos szuperdemokrata ballibek és cionista szövetségeseik annyira félnek a Jobbiktól, hogy képesek mindenféle hazugságot kitalálni róla. A legújabb, hogy már a facebookon is terjesztik magyarellenes kozmopolita eszméiket, nézeteiket. A legújabb agyszüleményük, hogy legfontosabb nemzeti ünnepünk március 15-ike előtt alakult egy facebook csoport - ITT ha valakit érdekel ez a vicc csoport - néhány hitgyülis és belvárosi a világ problémáiból - de még az országéból is - szinte fel nem fogó liberális hülyegyerekekből valamint néhány hozzájuk csapódó maszopos és fideszes aktivistából. Azt már megszokhattuk, hogy nekik semmi sem szent, ami nem a holokauszttal és Izraellel kapcsolatos, miért lenne kivétel ez alól egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk?! Ők a nemzeti ünnepen arra buzdítanak mindenkit, hogy mindenki menjen el április 6-ikán és szavazzon, de ne a Jobbikra az egyetlen hiteles pártra, hanem állításuk szerint valamelyik "demokratikus" pártra.

Fura, de hol voltak a nagy "demokratikus" pártok, mikor a Jobbik választási plakátjait tépkedték, rongálták és firkálták össze szervezetten és országosan? Hol Voltak? Ha hasonló történt volna mondjuk a balliberális plakátokkal már az ENSZ BT foglalkozna vele és követelnék a NATO csapatok bevonulását. Ennyit a nagy demokratákról, akik inkább antidemokraták.

Persze, azt már meg sem merem kérdezni, hogy pontosan milyen "demokratikus" pártra gondoltak, mert nekem egy sem jut eszembe ebben az országban, csak korrupt bűnözőket és bukott politikusokat összefogó megélhetési elitkulbként működő politikai csoportosulások.

Fura a liberálisok demokráciája, ahol megengedettek a köztörvényes bűncselekmények mint a rongálás, garázdaság, megfélemlítés, rágalmazás és sorolhatnám, amit a Jobbiknak és a jobbikos aktivistáknak folyamatosan el kell viselniük. 

Nem tudom de egyszer elgondolkodhatna az agymosott balliberálsok közül, hogy kik is a felelősek az ország problémáiért!? Ha jól emlékszem nem a Jobbik felelős a privatizációnak és kárpótlásnak nevezett szabadrablásért, a csillagászati összegű államadósságért, a lakosság elszegényedésért, a munkanélküliségért a gyárbezárásokért, az igazságtalan devizahitelekért, a nemzeti vagyon elherdálásáért, a bűnözés ugrásszerű megnövekedésért, az ország kifosztásáért, a 2006-os jogtiprásokért és sorolhatnám. Ami pedig a pofátlanságok netovábbja, hogy azok, akik mindezekért felelősek, ők úgy állítják be magukat, mint tisztességes és demokratikus pártokat, akik a leghelyesebben jártak el, mikor kormányzati tényezők voltak és minden esetben próbálják elbagatellizálni a bűneiket. 

A Jobbikkal kapcsolatos hazugsággyártás, már hónapok óta ezerrel folyik, a cél minél jobban lejáratni a pártot, mivel a párt programját nem képesek kikezdeni, azzal egy magát "demokratikusnak" nevező erő sem mer vitába szállni.

A facebookos oldalon mindenféle youtube videókat gyártanak a párt lejáratásához, aminek a valósághoz semmi közük, azzal még csak köszönő viszonyban sincsen. Szándékosan összevágnak és az eredeti szövegkörnyezetből kiemelnek mindenféle kijelentéseket, amik így teljesen új tartalmat kapnak, csak a valósághoz semmi közük. Ilyen például Vona Gábor március 15-ikei beszédéből kivágott rész, amit teljesen félremagyaráznak, aki ott volt, mint például én is, az tisztában van azzal, hogy pontosan mi hangzott el, és milyen szövegkörnyezetbe. De ez az agymosott liberális hülyegyerekeket egyáltalán ne zavarja, gyártsa csak a baromságait, ezzel is tulajdonképpen a Jobbikot erősítik, hiszen most már az is fog hallani róluk, aki eddig nem hallott, a negatív kampány is kampány, szóval köszönet a Jobbik nevében az ingyenreklámért.

De itt van például egy másik videó, amit érdemes egy kicsit ki is elemezni. Vegyük is gorcső alá ezt a videót és rántsuk le a leplet a benne elhangzó hazugságokról.

A videóban a nemzeti oldal meghatározó tagjai található, és néhány velük kapcsolatos hazugság, ferdítés és csúsztatás. 

Arról nem beszélve, hogy a videóban elhangzó állítások alátámasztására, főleg baloldali és liberális médiák cikkeire hivatkozik, olyanokra amiknek a szavahihetősége igencsak megkérdőjelezhető, és elfelejt néhány olyan cikket megemlíteni, ami pont cáfolja ezeket. Olyanokra mint a Piroslapok Blog, HVG, Népszabadság Online, Origó, Gondola, Kisalföld, Index, Mandiner, ezek az oldalak önmagukért beszélnek. 

A videó azzal kezdődik, hogy "hatalmat akarnak", HÚÚÚÚ micsoda felfedezés, ehhez vajon mennyi időre volt szüksége a liberális agymosottaknak, hogy ezt kilogikázzák? Ezen előbb egy jót mosolyogtam, mert ez azért egy kicsit furcsa és vicces is, meg nagyon félrevezető, de felteszem akkor a kérdést az agymosottaknak, hogy melyik magát komolyan vevő politikai pártnak vagy erőnek nem az a célja, hogy hatalomra kerüljön? Hogy kormányzó (kormány) párt legyen. Erről szól a demokrácia és a demokratikus választás. Ezt, most komolyan kérdezem! Vajon a Fidesznek, az LMP-nek, az MSZP-nek vagy annak továbbfejlesztett változatának a baloldali kormányravágyó összefosóknak, de bármelyik magyarországi pártnak, ami valaha is létezett és demokratikus választáson elindult, nem az a céljuk, hogy megszerezzék a hatalmat? Ebben mi a furcsa?
A politikai pártok azért alakulnak, hogy a választásokon nyerjenek és a kezükbe vegyék a kormányzat és vele együtt az ország irányítását. Ebben mi az újdonság? Én nem igazán, találok ebben semmi megdöbbentőt. 
Majd folytatódik, és szépen sorba 

"Kepli Lajos Facebook csaló vagyok!" Ezt pontosan mire alapozzák? Ez egy rágalom, amire nincs is bizonyíték. Halottam erről én is, de ennek annyi a valóságtartalma, minthogy Pinokkió az USA elnöke. Annyira átlátszó az egész, hogy csak a hülye nem veszi észre, barmok ugranak be efféle trükknek. Fogja magát valaki, csinál és generál mindenféle oldalakat, amit más oldalakra - jelen esetben a Jobbikra és Kepli Lajosékra -  irányít át, majd úgy csinál, mintha ezt a jobbikosok csinálnák, de ezért nem lehet felelősségre vonni az oldal tulajdonosát, amúgy efféle trükkökkel, sőt olvastam a cikket is, amiben egy agyalágyult arról, ír, hogy egyre kevesebb a jobbikos, én pont az ellenkezőjét tapasztalom, és ott vannak a közvéleménykutatások eredményei is, amúgy elárulom, hogy nagyon sok politikus - főleg mszpések - is él, ehhez hasonló módszerrel, de ez ne zavarjon senkit. Ócska trükk, ami nagyon átlátszó.

"Mirkóczi Ádám Börtönbe a melegekkel!", Mirkóczi Ádám soha nem mondott ilyet, ez is egy csúnya félremagyarázás, mellébeszélés és csúsztatás, mint ahogy ezt már megszokhattuk. Történetesen arról van szó, hogy volt egy javaslata a törvényhozásban, hogy börtönnel büntetné a szexuális devianciák népszerűsítőit a gyermekek és az ifjúság védelmében. Elég csak megnézni, hogy főműsoridőben mivel mérgezik a 18 év alattiak fejét a különböző kereskedelmi médiák. 

"Juhász Oszkár Szétlopom a városomat." Majd ha feljelentés érkezik az ügyészségre és vádat emelnek ellene, és a bíróság kimondja a bűnösségét, akkor majd lesz ennek az állításnak némi alapja, addig viszont ez pusztán csak rágalmazás és becsületsértés. És mire is alapozzák az állításokat? Néhány cigány nilatkozatára, akiknek nem tetszik, hogy most már dolgozni is kell, és nem lehet ingyen élni. Fura, de annyira nem nagy ember Juhász oszkár, hogy egy fél ország féljen tőlük, ócska lejárató kampány.

"Pörzse Sándor Gyűlöletbeszéd az anyanyelvem!" Pontosan mire is gondolnak? Az igazság kimondása, bármennyire is fáj az egyeseknek - főleg a balliberális csürhének -, nem minősül gyűlöletbeszédnek, még ha ezt egyesek annak is gondolják. Talán egyszer meg kellene fordítani, azt amit mondanak, és hamar kiderülne, hogy a baloldalnál nagyobb gyűlöletkeltők nincsenek is ebben az országban. Én nem emlékszem, hogy bárki ellen is uszított, de ha igen várom akkor a cáfolatot.

"Volner János 27 milliót csaltam el!" Hol a bizonyíték? Soha nem állt bíróság előtt Volner János csalás bűntette miatt, még csak vizsgálat sem indult ellene. Sem rendőrségi, sem ügyészségi, sem bíróság és sem az adóhivatal részéről. Nem csalt adót, nem voltak köztartozásai és ezt a hatóságok is mederősítették. Az egy más dolog, hogy cégek mennek tönkre és számolják fel őket, de az egy teljesen természetes dolog. Ilyen alapon az összes országgyűlési képviselőt elő lehetne szedni és felelősségre lehetne vonni. 

"Ferenci Gábor Halálra gázoltam egy idős nőt!" Igen ez az éremnek az egyik oldala. De nézzük csak történt egy baleset, ami nagyon szomorú és nagyon sajnálatos, de ez bárkivel megtörténhet. Nem szándékosan gázolta el az idős asszonyt. Nem volt cserbenhagyásos gázolás. És azért ne keverjük már össze Stohl Andrással. Tudtommal nem volt ittas és nem volt kokain sem a szervezetében, és nem hívta fel a feleségét, hogy az vigye el a balhét. A baleset után ott maradt és végig együttműködött a hatóságokkal, bocsánatot kért a történtekért és önként vállalta a felelősségrevonást lemondva mentelmi jogáról. Erre melyik baloldali vagy álnemzeti képviselőnél volt hasonló? Gyurcsány Ferenc mikor sukoróval kapcsolatban kikérte a hatóság a törvényhozástól ő a fél világot telesírta, hogy nehogy megvonják a mentelmijogát és felelősségre vonják. Egy jobbikos képviselő sem bújt soha a mentelmi joga mögé. Tehát inkább még eme súlyos eset kapcsán is példát lehetne venni róla, mert példamutatóan viselkedett.

"Tyirityán Zsolt Gyilkolni akarok!" Tudtommal nem tagja a Jobbiknak és a választásokon sem indul. A Betyársereg néven működő önvédelmi szervezet alapítója és vezetője. És érdemes lenne pontosan meghallgatni egyszer, hogy pontosan mit is mondott. De erre úgy látom eddig nem került sor. Én viszont többször meghallgattam a beszédeit és soha nem hangzott el olyan, hogy ő meg szeretne gyilkolni bárkit is. Az önvédelemről beszélt, ami minden ember alapvető joga kellene kell hogy legyen. Ha valaki mondjuk - akár cigány vagy magyar - beteszi a házamba vagy a kertembe a lábát, akkor hadd legyen már jogom megvédenem magamat. Na pontosan erről beszélt Tyirityán Zsolt, kedves szopott gombóc fejű balliberális hülyegyerekek. 

"Vona Gábor Én vagyok a bandavezér!" Ha bűn egy törvényesen bejegyzett és működő párt vezetőjének lenni, akkor bűnös Orbán Viktor és Mesterházy Attila is, ha majd őket is meghurcolják hasonló okok miatt akkor majd lesz ennek némi alapja.

"Novák Előd Enyém a Kurucinfó!" És hol a bizonyíték? A Kurucinfó egy független és a Jobbiktól is független, de a párttal erősen szimpatizáló - ez nem bűn, és nem törvénysértő, ha valaki szimpatizál a párttal, ilyen alapon a Népszabadságot és az Amerikai Népszaváért is felelősségre lehetne vonni a balliberális oldalt, az ott leírt cikkekért- az Egyesült Államokban lévő szerverről működtetett jobboldali és radikális hírportál. Amivel az a baj, hogy az egyik legolvasottabb ilyen oldal az országban és ez fáj mind a baloldali mind az álnemzeti pártoknak. 

"Budaházy György Hivatásos terrorista vagyok!" Budaházy György, aki egy igaz hazafi és egy évek óta tartó koncepciós per áldozata, nem tagja és nem is volt tagja a Jobbiknak. Neki a Jobbikhoz - vagy bármelyik magyarországi párthoz -, jelenleg semmi, de semmi köze, nem is indul a választásokon. Sőt többször kijelentette, hogy nem híve az un. pártokráciának, ami jelenleg Magyarországon van. Arról nem beszélve, hogy egy magyar bíróság sem tudta - politikai megrendelésre - rábizonyítani az ellene felhozott vádakat és szépen sorban hozzák a felmentő ítéleteket. Emellett, soha nem követett el terrorcselekményt, ami akkor következik be, ha valaki követeléssel lép fel az állammal szemben és ezt erőszakkal teszi. Ilyet soha nem valósított meg és a vád tanúiról is kiderült, hogy nem megbízhatóak és volt akit nem is ismert.  

"Morvai Krisztína A HAMASZ a példaképem!" A HAMASZ a több évtizede ellen, az Izrael ellen élet-halál harcot vívó palesztín nép törvényes képviselője. Ebben én semmi kivetnivalót nem találok, azon viszont miért nem háborodik fel senki, ahogy Izrael bánik és elnyomja a palesztín népet. Amúgy olyat soha nem mondott, hogy a HAMASZ a példaképe, hanem arról beszélt, hogy ha az ország megszállás alá kerül, akkor hasonló módszerrel kell harcolni az elnyomókkal szemben. És ez is 5 évvel ezelőtt hangzott el, de ez sem zavarjon senkit. 

"Toroczkai László, Felgyújtottam a TV székházat!" Soha nem gyújtotta fel senki a TV székházat, ha mondott is ilyet, akkor azt képletesen és átvitt értelembe kell érteni. Én ott voltam 2006-ban de nem emlékszem, hogy égett volna a székház. Az igaz, hogy néhány balos provokátor felgyújtott néhány autót, de az épületet nem ért tűzkár. Szóval ez egy nagyon csúnya ferdítés. Azt pedig csak halkan jegyzem meg, hogy amióta Toroczkai Ásotthalom polgármestere, ő az egyetlen helyi vezető az országban, aki nem kér pénzt ezen tevékenységért, inkább példát kellene venni róla a többi - balliberális és álnemzeti - helyi vezetőnek.

"Gyöngyösi Márton Listáznám a zsidókat!" Ez is egy nagyon csúnya csúsztatás, nem történt más, minthogy félremagyarázták Gyöngyösi Márton szavait, aki arról beszélt a parlamentben, hogy az országgyűlési képviselők, hozzák nyilvánosságra, ha a magyaron kívül rendelkezik másik állampolgársággal is. Mert ez nemzetbiztonsági kockázattal jár. Fura de Izraelben és az USÁban kötelező a nyilvánosság elé tárni, ha valaki rendelkezik más ország állampolgárságával is. 

"Zagyva Gyula Újságírókat fenyegetek!" Na ezen egy hatalmasat nevettem. A Hetek című hitgyülis magyarellenes, cionista újság, két újságírójáról van szó, akiknek a szava már önmagában megkérdőjelezhető. Fura, de a Facebbok csoport mögött is a Hit Gyülekezete áll. Szóval ez így eléggé vicces és kilóg a lóláb. Másodszor is, a mai napig nem tudták bizonyítani, hogy Zagyva Gyula bárkit is bántalmazott volna, a bíróság is csak közvetett bizonyítékokat és a két hetekes újságíró tanúvallomására alapozta az ítéletét, ami egyértelművé teszi, hogy politikai ítélet született. Pusztán politikai meggyőződése miatt hurcolták meg Zagyva Gyulát, ez mindenki számára egyértelmű. Harmadszor mit keresett két balliberális újságíró egy nemzeti érzelmű rendezvényen. 
A Jobbik ellen komoly vádakat soha nem tudtak felhozni, nem tudtak velük kapcsolatban semmilyen állítást alátámasztani. A rágalmazáson és koholt vádakon kívül semmivel sem tudják őket támadni. Még mindig a legbecsületesebb és leghitelesebb magyar politikai párt Magyarországon. A nácizáson, fasisztázáson kívül és pitiáner ügyeken kívül, semmit nem tudnak ellenük felhozni. 
De hogy polkorrektek legyünk javaslom a facebookos csoport tagjainak, hogy csináljanak egy hasonló youtube videót a hatalom bal és jobboldali kulcsfiguráiról is, hasonlóan frappáns megjegyzésekkel.

Ilyenekre gondolok:

"Bajnai Gordon, Tönkretettem az országot!, Tönkretettem a libatenyésztőket, mert nem értettem hozzá!"

"Gyurcsány Ferenc, Demokratikus szemkilövető vagyok, elkúró, az öszödi böszme, a sukurói ingatlanspekuláns!"

"Simon Gábor Elfelejtettem, hogy van 240 millióm Ausztriában, és afrikai vagyok!"

"Mesterházy Attila a bandavezér és bujkálok a nyilvánosság előtt"

"Németh Sándor A szektavezér, a maffiafelekezet vezére, kötelező minden hívemnek a keresetének 10 %-át leadni nekem!"

"Helmeczy László a szabolcsi maffiózó, mindenkit bemártok, tehetségtelen vagyok, elárasztottam Kárpátalját, mindenki gyűlöl Szabolcsban!"

"Szanyi Tibor Az alkoholista, szondát mindenkinek, csak nekem nem, a facebookon azt hazudom, hogy csak egy kispolskim van, közben meg 40 milliós BMW-vel száguldozok, és csalom a terhes feleségemet!"

"Rogán Antal Utálom a Jobbikot, mert nem lehetek álláshalmozó, milliókat vettek ki a zsebemből!"

"Fodor Gábor 1,2 milliárdos adósságot csináltam!"

"Kósa Lajos Bedöntöttem a forintot!"

"Balogh József A vak komondoros!"

"Hunvald György Eladtam a fél kerületet, amit rám bíztak!"

"Hagyó Miklós Eladtam volna fél Budapestet!"

"Ron Webber Csak mocskolni tudom az ellenfeleimet, és a gyűlöletbeszéd az anyanyelvem!"

És ez csak néhány, ami eszembe jutott.

Tehát inkább ezekre szavazzunk, pedig ezek mellett - még ha igazak volnának is - a jobbikosok "bűnei" eltörpülnek. Persze megszokott dolog ebben az országban a hazafiak meghurcolása, míg az igazi bűnösök mindent megúsznak.


Ami pedig a Szavazz a Jobbik ellen! nevű szélsőliberális csoportot illeti, annyira nagy demokraták, hogy például a youtubeos oldalukra valamiért nem lehet véleményt fűzni, biztosan ennyire félnek attól, hogy lelepleződnek, sőt a facebbokos oldalukon is sorra törlik a másképpen gondolkodókat, akik az övéktől eltérő véleményen vannak.

vége

2014. március 18., kedd

Narancsos terror az MTVÁ-ban

mtva.pngKezdeném az elején. Korábban az MTVÁ-ban dolgoztam, hogy hol és milyen munkakörben, az most nem számít és szerintem nincs is jelentősége, és nem is erről akarok most írni. Sajnos nekem lassan két éve el kellett jönnöm, de most nem mennék bele a részletekbe, mert ez nem tartozik ide.
Amióta összevonták a közmédiát a narancsos befolyás egyre erősebb és egyre érezhetőbb, gyakorlatilag mindenre kiterjed.
A minap beszélgettem az egyik volt munkatársammal, aki még mindig az MTVÁ-ban dolgozik, hogy milyen poszton az most nem számít, nem szeretném ha baja lenne ebből, szóval maradjon titok a kiléte. Történt ugyanis, hogy az egyik nap akartam neki írni egy teljesen jelentéktelen ügyben egy privát üzenetet a facebookon, és valamiért nem volt elérhető, olyan volt az állapota mint aki törölte magát, aztán néha egy-két órára megjelent, majd megint eltűnt. Így amikor találkoztunk megkérdeztem mi történt, és majd leesett az álam, attól amit mondott. Azt mondta, hogy az egyik informatikus ismerőse - akit történetesen én is ismertem, így tudom hogy egy megbízható emberről van szó, akinek nem szokása, hgy kamuzzon, főleg nem ilyen ügyben - figyelmeztette, hogy gondolja át százszor, hogy mikor és mit rak ki a facebookra, vagy bármilyen közösségi oldalra, ahol a saját nevével regisztrálva van. Ugyanis a közmédia igencsak narancsos érzelmű felső vezetésének utasítására az MTVA informatikusai, rendszergazdái és specialistái folyamatosan figyelik a dolgozók facebook és közösségi oldalakon lévő profiljaikat, hogy mit raknak ki, mit posztolnak, vagy mit osztanak meg egymással. És aki nagyon kormány vagy fideszellenes dolgokat rak ki, az előveszik és magyarázkodnia kell. Végső esetben akár fel is függeszthetik vagy el is bocsáthatják az állásából. 
Azért az igencsak felháborító, hogy egy demokratikus jogállamban a XXI. század elején ilyen megtörténhet. Ez a hozzáállás a sztálini Szovjetunióban vagy a Kádár-rendszerben elment, hiszen az egy embertelen, elnyomó hatalom volt, de egy demokratikus jogállamban? 
Az rendben van, hogy az emberek a munkahelyükön ne politizáljanak, ezzel én is egyetértek, hiszen a munkahely nem erre való, de azt, hogy az ember otthon, az utcán, a barátainak vagy szórakozóhelyen mit mond - és ebbe a különböző közösségi oldalak is beletartoznak - az nem tartozik egy munkáltatóra sem, és nem szenvedhet hátrányt az, akinek ellentétes a véleménye a munkaadójával. Mindenkinek joga van szabadon elmondani a véleményét, az rendben hogy a munkaadóját nem járatja le, de politikai kérdésekben szabadon elmondhatja azt, amit gondol. 
Ami pedig a közmédiát illeti, annak egy demokratikus jogállamban függetlennek és semlegesnek kell lennie, mind a kormánytól mind az ellenzéktől. De Magyarországon sajnos nem így van és ez szomorúsággal tölt el, nem mondom, hogy diktatúra van, viszont a közmédiát nem közszolgálati, hanem politikai célokra használják fel és ez elfogathatatlan a számomra.

2014. március 17., hétfő

Buzik, köcsögök és egyéb furcsaságok.

images_4.jpgA napokban megnéztem pár homoszexuálisokkkal foglalkozó Youtube videót. Nem buzipornót, mielőtt bárki ezt gondolná, hanem pusztán néhány videót, ami a melegekkel, legfőképpen a magyarországi melegekkel foglalkozik. A Youtubeon amúgy sem lehet pornóvideókat felrakni. Mert már oda is beette őket a fene.

Alapvetően nem érdekel hogy, valaki mit csinál otthon a négy fal között. Ez legyen mindenkinek a magánügy, otthon mindenki azt csinál, amit akar. De ezt nem kellene úton-útfélen reklámozni és nem kellene az utcán mutogatniuk magukat a buziknak. Gondoljuk csak az évente megrendezett szégyenletes Budapest Pride-ra, bár ezen sincs mit csodálkozni, ez is csak Budapesten engedélyezett az országban, mert ez a város van tele a sok belvárosi liberális magát felvilágosultnak gondoló középosztálybeli hülyegyerekkel, akik gyakorlatilag semmit nem látnak a világból és annak bajaiból, de még az ország bajaiból sem. Azt hiszi a sok hülyegyerek, hogy ha felvonul akkor az mennyire helyes, vagy ha ad 10 forintot egy hajléktalannak, akkor ő mennyire nagylelkű volt, pedig nem így van, ez nem más mint önámítás, mint hogy a melegeket is el kell fogadni, mert ők is emberek.

De kezdjük az elején. Mi is az, hogy meleg? Olyan hogy meleg nincs. Az étel lehet meleg, az idő is lehet meleg, esetleg  kályha vagy a radiátor, de az aki a saját nevéhez vonzódik mitől meleg? Magyarázza már el valaki? Homoszexuális mondja ezt magáról, vagy buzi. Ne szégyellje! Mert ha ők melegek, akkor én meg mi vagyok hideg? Azért mert a nőket szeretem, már hideg lettem? Ezzel tudatosan azt az illúziót keltve, hogy izzó szerelem csak az azonos neműek között lehet. Tehát ezért is egy nagy baromság. De nézzük kicsit részletesebben is a dolgot. 

A sok meleg/bi/transzi meg tudom is én még mi, azzal jön, hogy ők azért melegek, mert születésüktől fogva azok. Ez egy baromság. Senki sem születik buzinak, a saját döntése értelmében válik azzá. Senki nem kényszeríti rá. Az aki önként szexuális kapcsolatot létesít a saját neméhez tartozó emberrel az buzi. A lényeg az önkéntesség. Azt még megértem ha valaki lefognak többen a sitten és megerőszakolják, hiszen sok lúd disznót győz, de ha valaki önként teszi ugyanezt. Tehát a melegség vagy inkább buziság önkéntes és nem veleszületett dolog. 

Bár azt se felejtsük el, hogy a buziság az valahol divat is, amiért a média, a sajtó, az internet a felelős, ahol állandóan ezt reklámozzák. Ma már egyszerűen divat a saját neméhez vonzódni az embernek, aki meg nem így tesz, az maradi. Művészeti, zenei, irodalmi alkotások, filmek, klippek, cikkek készülnek a melegségről, mint valami normális dologról. A legjobb az, mikor beállítják, hogy a meleg művészek mennyire is tehetségesek. Ami megint csak nem igaz, én még nem láttam egyetlen egy olyan művészt, zenészt vagy írót, aki olyan marhára nagy tehetséges volt, pusztán azért mert meleg. Ott az egyik legjobb példa Alföldi Róbert vagy Roberta, akit a sok belvárosi művészethez nem értő hülyegyerek mennyire nagy tehetségnek tart, pusztán azért mert művei hemzsegnek a homoszexuális és erkölcstelen elemektől és a legnagyobb nemzeti drámáinkat és költeményeinket gyalázta meg a művészi önmegvalósítás jegyében, aminek a művészethez semmi köze nem volt. Undorító és nem művészet amit művel. Ahhoz nem kell tehetség, hogy kigúnyol és kifiguráz nemzeti érzelmű műveket, alkotáskat. Ehhez tényleg nem kell tehetség. Akkor lenne tehetség, ha ezek nélkül tudott volna valami újat, valami nagyszerűt alkotni. De hozhatnák példának zenészek, színészeket, írókat vagy költőket is hasonló lenne a végeredmény. Én egy tehetséges meleg művészt sem ismerek. 

És miről is szól a meleg kapcsolat. Ha kér férfi között jön létre, akkor annyi hogy egymás végbélnyílásában turkálnak és kotorásznak. Vagy orálisan kielégítik egymást. Mondjuk erre egy nő is képes, tehát miért jobb ha egy szőrös ember teszi ugyanezt. Két nőnél még egyszerűbb a dolog, mert ott pusztán csak orális dolgokról van szó, ha meg segédeszközt használnak az már általában a férfiak nemi szervére hasonlít, vagyis valami férfipótlékra így is szükségük van. Ezek a nők általában kitaszított, csúnya, bántalmazott vagy férfias nők, akikre egyszerűen nem gerjednek a férfiak többsége.

Aztán ott egy másik dolog, amikor ezt beállítják normális dolognak. Nem drága buzik, ez nem normális dolog, ez egy természetellenes és abnormális viselkedési forma, amit a perverziók sorába sorolnék. Igazából arról van szó, hogy egyszerűen derogál odamenni egy nőhöz, megismerkedni vele, leszólítani és meghívni mondjuk egy italra, de mivel az ösztönök erősek így a "nincs ló, akkor jó a szamár" elve érvényesül és a saját nemükre fanyalodnak. Nem is tudom eldönteni ki is a buzi? Az aki hagyja vagy az aki csinálja? Bár szerintem mindegy mert aki fiúkra gerjed ott nincs különbség. Az aki pedig ezt nem fogadja el egyből homofób, pedig csak a normális viselkedéshez ragaszkodik.

Aztán érvelnek azzal, hogy az ókorban a görögök, meg a rómaiak között is mennyi meleg volt. Na ez azért nem egészen így van. Az igaz, hogy a görögök nem vetették meg a saját neműket, ettől ők nem voltak melegek, mivel a meleg indentitás nem létezett náluk, sőt a legnagyobb szégyen az volt, ha egy férfinek nem volt családja és nem voltak utódjai, és itt elsősorban a fiú utódokra gondolok. De ha már annyira a görögöktől akarunk mindent átvenni, náluk létezett a "szemet szemért, fogat fogért" elve, a vérbosszú, a gyerekgyilkosság - mert a satnya kölyköket a kútba dobták vagy megölték, ehhez képest még a spártaiak humánusak voltak, mivel ők csak kitették őket és sorsukra hagyták, de ez nem tartozik a témához - a politikai gyilkosság, a gyermekprostitúció vagy a rabszolgatartás. Mondjuk a férfiprostitúciót például nagyon megvetették. De a görögöknél mindenekelőtt a legfontosabb a család szentsége volt. A többi az pusztán csak perverzió és élvezet, de semmi köze a napjaink meleg identitásához.

De ott van az is, hogy az állatok között is előfordul a homoszexualitás. Van rá példa igen, de ez ösztönös és nem a szexualitásról, hanem a hiearchiáról szól és nem tudatos, hanem ösztönös. Vagyis egy kutya kényszerből lesz mondjuk elszenvedő alanya a homoszexuális kapcsolatnak, de ha mondjuk egy szuka közelébe kerül egy kan, egyből a szukára gerjed. De ezt nem részletezném tovább, mert ez legyen a biológusok és zoológusok dolga.

A melegség vagy inkább meleg identitás a XIX.-XX. század fordulóján alakult ki, de igazán a hatvanas évek termelte ki. Először csak az unatkozó urak szórakozása volt, hogy unalmukban kipróbálták egymást, mivel nem volt jobb dolguk. Az egyszerű közember max a börtönbe, a matrózok és a katonák között találkozhatott a homoszexualitással, de ennek megvoltak az okai, egyszerűen nem volt nő a közelben és - főleg a börtönökben - a megalázás és megszégyenítés egyik formája volt. A XX. század végére a pornográfia, a női emancipáció, a feminizmus, a nők munkába állása, a liberalizmus, a szingli életforma reklámozása, a család és a házasság intézményének lerombolása, az abortusz elterjedése, a nemi szerepek felcserélődése, az öltözködés, a dekadens divat, a média, és az internet együttesen vezetett a homoszexualitás elterjedéséhez. Sajnos ma már ott tartunk, hogy ezt az Európai Unió és támogatja.

Ami pedig a meleg jogokat illeti. Mi az, hogy meleg jogok? Ilyenek nincsenek. Úgy tesznek mintha nekik kevesebb joguk lenne, mint a normálisan viselkedő heteroszexuális embertársaiknak. Pedig nem így van. Egy meleg is házasodhat, lehet családja, lehet gyermeke, örökölhet a házastársa után, mint más normális ember. Nem tiltja egy törvény sem, hogy egy meleg feleségül vegyen egy nőt, és gyereket csináljon neki. Nem tudok olyan törvényről, hogy ezt bármi tiltaná. Tehát nincs értelme meleg jogokról beszélni. A család egy apán, egy anyán és a gyermekeken alapul és mindkettőre szükség van, azért mert a természet így teremtette, az anya vagy az apa hiánya komoly fejlődés rendellenességet okozhat a gyermek lelkében, na ilyenkor lesznek mondjuk buzik is. Az meg egy baromság, hogy a gyermeket nem a nemének megfelelően kell nevelni. Ha a természet fiúnak vagy lánynak alkotta, akkor igenis nemének megfelelően kell nevelni, mert így nem lesz deviáns felnőtt korában.

A politika és azon belül is a liberalizmus pusztán szavazatszerzés miatt támogatja és karolja fel az úgynevezett melegeket. Ez is az agymosás része, a homoszexualizmus sujkolásával azt a látszatot keltik mintha ez egy teljesen normális dolog lenne, és minden embernek kötelessége ezt elfogadni. De ez nem így van. A homoszexualitás természetellenes és nem szabadna reklámozni.

Attól, hogy valaki meleg még nem illetik meg több jogok, ilyen alapon a pedofiloknak is járnának többletjogok, vagy a szexuális beleegyezés határát levihetnénk 6 éves korig, mert nekik is vannak jogaik. Nem?

2014. március 15., szombat

Rogán Tóni egy tahó bunkó....

letöltésnjhnh.jpgMár elnézést, hogy ezt írom de így van, Rogán Tóni egy utolsó tahó paraszt, bár csak a szó átvitt értelmében, nem szeretném ezzel megsérteni a magyar parasztságot. Nem szeretnék a származásával foglalkozni, mert attól hogy egy metélt, attól még lehetne egy normális és becsületes ember, de Tóni erre képtelen.

Ugyanis a következő történt a napokban azt olvasom, hogy, ami Tónink szerint, "elveszett szavazat az, amit a Jobbikra adnak", mondjuk ez inkább igaz az ő pártjukra és vörös testvéreikre, most kormányravágyók néven futó összefosókra. Talán itt lenne az ideje az őszinte politizálásra és abbahagyni az állandó mutogatást, amit a Fidesz művel már hetek-hónapok óta. Bárf elég csak arra gondolni, hogy Rogán kikkel együtt is tiltakozott 2012. decemberében a parlament előtt, amikor Gyöngyösi Márton kimondta az igazságot és lerántotta a leplet az országgyűlési képviselőkről. 

De nézzük is meg jobban mi is van a háttérben, mert Rogánnak a viselkedése nem véletlen. Először is Rogán Tóni nagyon haragszik a Jobbikra, ez tény és amit valahol megértek, hiszen Rogán pont egy tipikus megélhetési, álláshalmozó celeb politikus bűnöző, aki az életben még semmit sem tett még le az asztalra. Rogán Tóninak még soha életében nem volt normális munkája, azt hogy a törvényhozásban ülhet nem a tehetségének és rátermettségének köszönhető, hanem hogy jó időben éppen jó seggbe volt a nyelve, mégis ő akarja osztani az észt a normális dolgozó emberek tömegeinek. Ezek után tényleg nagyon hiteles, az amit mond. Ő is azok közé tartozik, aki fél a Jobbik győzelmétől, mert akkor végre eljönne az elszámolás kora, és neki is számot kellene adni a magyarság ellen elkövetett tetteiért.

Rogán egyszerűen haragszik a Jobbikra, hiszen a Jobbik volt az a párt - és gyakorlatilag az egyetlen az összes parlamenti, de mondhatnám magyarországi pártok közül - amelyik már 2010-ben kampányolt a politikusbűnözés, az álláshalmozás és mentelmi jog eltörlése érdekében. Az álláshalmozás pedig nagyon érzékenyen érintette, ami Tóni barátunkat, hiszen ő egy tipikus megélhetési álláshalmozó politikus. Most eljött az idő és választania kell a jól fizető országgyűlési képviselőség és az V. kerületi polgármesterség között. Ez az ő esetében nagyon komoly jövedelemkiesést jelent. Egyszerre nem lehet mindkettő. Bár biztosan sikerült neki is pár száz hold állami termőföldre szert tennie, vagy egy-két traffikra szert tennie.

Persze ő nem csak egy megélhetési politikus, hanem egy celebpolitikus is, aki úgy viselkedik mintha valami filmcsillag vagy sztár lenne Magyarországon, pedig nem az, hanem csak egy tehetségtelen senki, az életben a seggnyaláson kívül még semmit nem tett le az asztalra. Állandóan arról pofázik, hogy a baloldal mennyire hazudik, ami igaz, de ő és a pártja sem jobb, sőt versenyezhetne is ebben a baloldali összefosós kormányravágyókkal. 

A narancs kormány a Jobbik nyomására volt kénytelen szétválasztani az országgyűlési és önkormányzati képviselőséget egymástól. Mondhatnám azt is, hogy ezt is a Jobbik programjából lopták, de ez a társadalom széles rétegeinek az igénye is. A Jobbik csak azt mondta ki, amit a társadalom követelt a döntéshozóktól.


Nagyon sajnálom ha ez Rogán Tóninak fáj, de a világ és a politikai élet nem körülötte forog ebben az országban, itt az ideje ezt belátni és haladni a korral. De ezt egy olyan maradi embertől mint, amilyen ami Tónink ne is várjuk.

2014. március 14., péntek

Jobbik plakátok megrongálása (csak kép)

Furcsa, hogy csak a Jobbik plakátjait lehet büntetlenül rongálni és a hatóságok semmit nem tesznek. Egyes baloldaliak tagadják, hogy a Jobbik plakátjai ellen tömeges támadást intéznek.

vége

2014. március 11., kedd

Egy kis Simon, az afrikai-magyar kettős állampolgár (csak kép)


Csere a baloldalon (csak kép)


A maffiabaloldalról (csak kép)


Húsvéti Fletós locsolóvers (csak kép)


A magyar termőföldről (csak kép)


Egy kis baloldal (csak kép)


Nejlonzacskó koalíció (csak kép)


A holokausztról (plakát)


Az 50 millió különös esete (csak kép)


2014. március 10., hétfő

A baloldali bohózat, újabb felvonása!

összetört mszp.jpgA baloldali összefogás nevű bohózat nem túl fényes történetének legújabb fejezetéhez érkezett és nagyon szánalmas fordulatot vett. Már nem is tudom, hogy ez a felvonásuk inkább kabaré vagy komédia de semmiképpen sem választási kampány, aminek próbálják beállítani, mert amit az elmúlt hónapokban műveltek, nem ezt támasztja alá. Egy biztos nyerni biztosan nem akarnak, meg nem is fognak, arra nagyon kicsi az esélyük, legalábbis a jelenlegi felállás szerint. Esetleg az agymosott liberálisokkal teli Budapesten lesz némi komolyabb támogatottságuk, de azt már megszoktuk, hogy a fővárosban az alacsony színvonalú, magát értelmiséginek képzelő, gondolkodásra képtelen hülye emberek vannak többségben. Amit én személy szerint annyira nem is bánok.

A következő nagy baloldali őrület, hogy az MSZP vezette összefosás nevet viselő bűnözői társaság nagy hirtelen nevet változtat a kampány közepén. Az összefogás helyett, most kormányváltók lettek, nem mintha ennek lenne bármi realitása.

Nekik csak most esett le, az amit az egész ország lassan két hónapja mond, hogy a név amit használnak - összefogás - már foglalt, mivel van egy párt, ami ezen a néven próbál meg indulni a választásokon. Ez a párt az Összefogás Párt, ami ezen a néven indul és indult az előző választásokon is. Először el akarták lopni a nevet, ami nem igazán jött össze nekik, aztán nagy hirtelen rájöttek, hogy mi van ha a választók véletlenül nem rájuk, hanem az Összefogás Pártra fogják adni a voksukat. Először is a választók nem hülyék, miből gondolják, hogy bárki is rájuk akar szavazni, ehhez már tényleg pofa kell, ennyire még ők sem lehetnek beképzeltek és arrogánsak, igaz a szavazóknak van egy részük, akik oda vannak a hányingert keltő baloldalért, de a többség hallani sem akar az összehányásról. Az emberek nem akarnak belőlük, senkinek sem hiányzik a balliberális pártok hatalomba való visszatérése. 2002-2010 között már bizonyították, hogy mennyire alkalmatlanok a kormányzásra. Hiszen gyakorlatilag teljesen tönkre tették az országot és semmibe vették a demokrácia legalapvetőbb szabályait. Elég csak 2006 őszére gondolni.

A baloldali és liberális pártok nagy baloldali összeröffenéssel csak egy célt értek el, hogy a baloldal támogatottsága folyamatosan csökken és lassan ott fognak tartani, hogy csoda ha bekerülnek a parlamentben, mert már annyian sem fognak rájuk szavazni, hiszen ahány párt vagy politikai szervezet részt vesz az összefosásban, annyiszor 5 % szavazatra lesz szükségük a választásokon. Az nem elég, hogy gyávák, hiszen nem mernek egyedül indulni a választásokon, de még támogatottságra sem képesek szert tenni. A legújabb agymenésük, hogy a közvélemény kutatásokon az emberek nagy része nem vallja be, hogy valójában baloldali. Azért ez fura. A közvélemény kutatók eddig is azzal a módszerrel mérték a pártok támogatottságát mint most, és eddig 5-10 % eltéréssel, de meg tudták mondani kinek mekkora a támogatottsága, de most véletlenül tévednek, mert a baloldal támogatottsága nagyon alacsony és fénysebességgel közelít a béka segge alá. Bezzeg mikor a közvélemény kutatók a baloldaliak támogatottságát mérték, akkor nagyon pontosak voltak, de mikor ők sehol nincsenek akkor tévednek. Ez már a szánalmasnál is szánalmasabb.


Én személy szerint azon nevetnék a legjobban, ha a szavazatok kevesebb mint 15 %-át fogják megkapni, mert akkor be sem kerülnek az újonnan alakult törvényhozásba, amit én személy szerint egyáltalán nem bánnék egy kicsit sem. Az emlékezetes és örömteli választás lenne! 

2014. március 9., vasárnap

Ismeretlen szerző a Facebookról: Egyperces, 2014 MSZP választmány

2014 MSZP választmány , 1 percesem ide illik ! 

Nagy nap ez a mai !!! Megtudtam sok hasznos dolgot, pld mit tegyek ha azt akarom legyen diplomám,200 000 ft alatt ne legyen fizetés,ne legyen hajléktalan, havi 160 óránál többet ne kelljen dolgoznom, 60 évesen mehessek nyugdíjba,kint dolgozó 500 000 magyar fiatallal a saját gyerekeim is haza jöjjenek dolgozni,ha szeretném ,hogy 30 000 több diplomás legyen évente ,akik aztán nem tudnak elhelyezkedni a papírjukkal,hogy az orvosok 1 000 000 -ot keressenek és persze a kukások is ( mert Német országban ilyen bérek vannak) , nem kell mást tennem szavazzak Mesterházy Attilára !! Megtudtam azt is Ő hazafi , a Ponta elvtárstól meg azt ,a Székelyek kekeckedő szélsőség ! A jólétet kölcsönökből kell fedezni,az állam vesztesége az nem az enyém,államtól szabad lopni!! Ismerős ugye? Az a gond az államadósságot nekünk kell fedezni !!! Egyébként csak gratulálni lehet a produkcióhoz !! Jó volt a helyszín,utoljára lovas cirkuszt láttam ott , profi volt a konferanszié is !! Kiváló volt a retorika ,és elmés szójátékokat adtak elő a színészek!! Csak kilógott a lólába,úgy éreztem magam mint a Van Dame filmeknél , erőltetett volt ,és kényszeredett! Olyan érzésem volt ,mikor kihánnya a gyomor a kotyvalékot,hogy nézze meg ki az a Józsi akire ennyit isznak,itt meg, ki lehet az az Orbán Viktor, akinek a nevét Mesterházy Attila 46 x ismételte meg ,Belzebúb feljött megnézni ki lehet ez a szerencsétlen ember ,akit ennyire gyaláznak.! Semmit ,de semmit nem tudtam meg a programból,hogyan csinálnák a csodát,vagy csak elég annyi ,Orbán Viktor menjen?Csak annyit kormányt kell váltani!!Az jutott eszembe ,mikor kilövik a covboly szemét és azt kiabálja ez az fiuk csak a lámpát !!!

vége